Så ska fler välja jobb i välfärden

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att ta fram förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval för att skapa en bredare rekryteringsbas till välfärden. Arbetet bör utgå från åtgärder som handlar om att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor, samt att bryta normer som skapar föreställningar om vad som är lämpliga yrken för kvinnor respektive män.

Förslagen som Jämställdhetsmyndigheten lämnar i denna rapport syftar till att komma till rätta med skillnaderna mellan kvinnors och mäns förutsättningar i arbetslivet samt de aspekter som driver och upprätthåller könssegregeringen på arbetsmarknaden. Förslagen ska bidra till att fler män väljer att arbeta inom välfärden och samtidigt bidra till ekonomisk jämställdhet. Incitamenten att välja att utbilda sig och arbeta inom välfärdsyrken behöver bli fler.

Förslagen angriper en kedja av händelser som inkluderar aspekter såväl inom utbildningssektorn som på arbetsmarknaden. Fokus ligger på att åtgärda strukturella och organisatoriska orsaker till mäns underrepresentation inom vård, skola och omsorg – framför allt kopplade till arbetsmiljö, arbetsvillkor och begränsande normer.

2023:6 Likvärdiga yrken - Likvärdiga kollektivavtal?

2023:7 Breddad rekrytering i välfärden

2023:8 Analys av den könssegregerade arbetsmarknaden

Analys av den könssegregerade arbetsmarknaden utgör en del av redovisningen av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att göra en analys av den könssegregerade arbetsmarknaden inom välfärdsyrken, lämna förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval och därigenom skapa en bredare rekryteringsbas till välfärden. Underlagsrapporten diskuterar förutsättningar för en bredare rekryteringsbas till välfärden.

Ekonomi

Publiceringsdatum: 27 april 2023

Senast uppdaterad: 27 april 2023