Uppgifter om våld är inget undantag

Jämställdhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av i vilken utsträckning och på vilket sätt uppgifter om våld eller andra övergrepp framförts i mål om vårdnad, boende och umgänge, samt i vilken utsträckning de beaktats i domar. 

Regeringen gav i maj 2021 Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp av den ena förälder mot den andra föräldern beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge. Inom ramen för uppdraget har Jämställdhetsmyndigheten gått igenom domar och utredningsunderlag från Sveriges samtliga tingsrätter och totalt har 814 domar granskats.

Som rapporttiteln anger är uppgifter om våld inget undantag. Våld eller andra övergrepp mot förälder eller partner eller barn uppges i 64 procent av de granskade målen. Kartläggningen visar också att riskbedömningar brister, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Inom ramen för uppdraget har också samtal med barn genomförts. Uppgifterna som framkommer i dessa intervjuer och den sammanställning som gjorts, är upprörande. Det bekräftar en bild som många redan beskrivit, att barnrättsperspektivet inte sällan brister och det finns en risk att barn kan tvingas till att bo och ha umgänge med en våldsutövande förälder.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 21 januari 2022

Senast uppdaterad: 11 juni 2024