Våldsförebyggande arbete med barn och unga (2019:11)

Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheter till våldsförebyggande insatser på nationell nivå.

En förutsättning för att nå det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld. För att nå dit krävs kunskap om vad som ger effekt, samt att våldsförebyggande arbetssätt och metoder utvecklas utifrån det.
Mot bakgrund av den kartläggning som myndigheten har gjort, och de dialogträffar som genomförts, bedömer Jämställdhetsmyndigheten det som centralt att verksamheter på såväl nationell, som på regional och lokal nivå kan få ett långsiktigt kompetens- och metodstöd i det våldsförebyggande arbetet.

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 20 december 2019

Senast uppdaterad: 29 december 2021