Agenda 2030 med 17 globala mål

Agenda 2030 med de 17 globala målen för en hållbar utveckling handlar om att utrota fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De 17 globala målen hänger alla ihop och utgår från tre stycken dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga.

Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s länder som en ambition att uppnå ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, det vill säga att dagens behov ska kunna tillfredsställas utan att äventyra behoven hos framtida generationer.

Leave no one behind

Att ingen får lämnas utanför är en av de övergripande principerna i Agenda 2030. Det betyder att de globala målen inte kan anses uppfyllda om de inte har nått alla människor. Ambitionen är också att de mest sårbara grupperna ska nås av de globala målen först. De som riskerar att lämnas utanför är inte minst flickor och kvinnor. Andra grupper kan vara HBTQ-personer, flyktingar, äldre, religiösa och etniska minoritetsgrupper. En person som tillhör flera olika utsatta grupper löper ännu större risk att hamna utanför.

Uppföljning av målen

På global nivå så följs målen upp med 230 stycken indikatorer. I Sveriges uppföljning används ytterligare ett 50-tal nationellt anpassade indikatorer. Det är Statistiska Centralbyrån (SCB) som ansvarar för Sveriges uppföljning av de Globala målen och Agenda 2030

Jämställdhetsmyndigheten bidrar genom våra verksamhetsområden till arbetet med att nå och följa upp de globala målen inom Agenda 2030 i en rad avseenden. Framförallt gäller det mål 5: uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt, men även mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt mål 16: fredliga och inkluderande samhällen.

Publiceringsdatum: 26 augusti 2021

Senast uppdaterad: 13 juni 2024