Inspirerande exempel som svarar mot GREVIO:s rekommendationer

Genom att ratificera Istanbulkonventionen har Sverige åtagit sig att ge stöd och hjälp till alla flickor och kvinnor som utsätts för våld och att förebygga, lagföra och avskaffa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Europarådets expertgrupp GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) har granskat hur väl Sverige lever upp till konventionen. Granskningen resulterade i 41 rekommendationer. Det betyder att bra behöver bli bättre. Som en del av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag om Istanbulkonventionen har myndigheten samlat in exempel på verksamheter på lokal och regional nivå som svarar mot Europarådets rekommendationer.

SÅ ARBETAR KVINNOJOUREN FÖR ATT NÅ SAMISKA KVINNOR

Kvinno- och tjejjourer i Norrbotten fick kännedom om att samiska kvinnor inte kontaktar socialtjänsten, polisen eller en kvinnojour när de utsätts för våld i nära relationer. Nu pågår ett arbete för att nå samiska kvinnor och tjejer med information om att de kan söka stöd och skydd på en jour om de utsätts för våld.

TANDVÅRDEN HAR EN UNIK MÖJLIGHET ATT UPPTÄCKA VÅLDSUTSATTHET

Den som blir utsatt för våld i en nära relation ska kunna få bästa möjliga bemötande av de yrkesgrupper som ska ge stöd. Det var anledningen till att regeringen beslutade att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska vara ett examensmål i bland andra tandläkarutbildningen

ISLANDSPROJEKTET SVARAR PÅ GREVIOS RÅD OM STÄRKT BARNFOKUS OCH SAMVERKAN

Vid en akut våldshändelse i en familj är det viktigt att insatser riktas till alla i familjen - våldsutsatta barn och vuxna, barn som bevittnat eller upplevt våld och till de personer som utövat våld. Därför är det viktigt att berörda myndigheter samarbetar så tidigt som möjligt

SÅ LYCKADES POLISEN KLARA UPP FLER SEXUALBROTT

För få sexualbrott leder till åtal och fällande dom i Sverige, enligt Europarådets expertgrupp GREVIO. För att nå ett bättre resultat valde polisen i Stockholm Nord att ändra sitt arbetssätt, vilket visade sig vara framgångsrikt – betydligt fler brott klarades upp.

SÅ SÄKRAR JOUREN OCH KOMMUNEN SKOLGÅNGEN

Flera av Europarådets expertgrupp GREVIO:s rekommendationer till Sverige handlar om stärkt barnrättsperspektiv, bland annat i skyddat boende. Barn som bor på skyddat boende måste till exempel få fortsätta gå i förskolan och skolan. Bättre rutiner och starkare samverkan efterfrågas. I en medelstor stad sker nu ett samarbete mellan en kvinnojour och en kommun för att se till att skolgången säkras.

Publiceringsdatum: 30 september 2021

Senast uppdaterad: 3 november 2023