Vad är intersektionalitet?

Hur kan olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverka varandra? När vi vill undersöka och visa det kan vi använda oss av ett så kallat intersektionellt perspektiv.

Helikopterbild på vägar som korsas

Intersektionalitet handlar om hur olika diskrimineringsgrunder och maktordningar kan påverka varandra, och ibland till och med förstärka varandra. Ordet kommer från engelskans intersection, som betyder vägkorsning eller skärning.

Intersektionalitet hjälper oss att bättre förstå hur olika maktordningar påverkar människors förutsättningar i livet.

Det övergripande jämställdhetsmålet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Grupperna kvinnor och män är dock inte enhetliga. Det finns en rad andra faktorer än kön som spelar in i vilka livsvillkor vi har. Alla identifierar sig heller inte som kvinna eller man, flicka eller pojke.

Ett intersektionellt angreppssätt innebär att vi tittar på flera maktordningar eller sociala kategorier samtidigt. De sociala kategorier som ofta nämns är de sju diskrimineringsgrunderna som finns i svensk lag:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Andra maktordningar som kan spela roll är till exempel socioekonomi och var i landet du bor.

Intersektionalitet gör jämställdhetsarbetet mer träffsäkert

Verksamheter behöver ha med det intersektionella perspektivet, både i teorin och i praktiken. För att göra träffsäkra jämställdhetsanalyser behöver du ta hänsyn till olikheter inom grupperna och de skilda villkor som olika grupper möter under rådande normer och samhällsstrukturer.

När vi arbetar med jämställdhet bör utgångspunkten vara "alltid kön, men inte bara kön" – alltså att vi aldrig analyserar bara kön.

Intersektionell analys

Vi har tagit fram ett underlag med fakta och frågor som hjälper dig och din verksamhet att göra analyser utifrån ett intersektionellt perspektiv. På så sätt kan du bättre förstå hur olika maktordningar påverkar människors förutsättningar i livet.
Så här gör du en intersektionell analys.

Publiceringsdatum: 13 september 2021

Senast uppdaterad: 22 maj 2024