Steg 5: Årsredovisning och budgetunderlag

Myndigheters budget- och årsredovisningar ska ge regeringen underlag för uppföljning, prövning och budgetering av verksamheten. Redovisning av verksamheten ska utgå från myndighetens instruktion och de mål och krav som regeringen har angett. Myndigheter och lärosäten som har i uppdrag att bidra till de jämställdhetspolitiska målen behöver redovisa resultat och göra analyser och bedömningar av myndighetens resultat i relation till dessa mål.

Myndigheternas års- och budgetredovisningar utgör underlag för regeringens budgetprocess. Att jämställdhetsperspektiv finns med är därför en förutsättning för regeringens arbete med jämställdhetsbudgetering, det vill säga jämställdhetsintegrering av budgetprocessen.

Årsredovisningen, liksom det löpande arbete med uppföljning som görs under året, är ett viktigt underlag för reflektion och lärande för kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Kvinna betalar räkningar i bakgrunden. I förgrunden ligger en miniräknare i fokus.

5.1 Årlig redovisning av resultat till regeringen

Myndigheter och lärosäten ska göra analyser och bedömningar av verksamhetens resultat och dess utveckling, utifrån de uppgifter som framgår av instruktioner, uppdrag samt de mål som regeringen har angett. Myndigheter och lärosäten som har i uppdrag att bidra till de jämställdhetspolitiska målen behöver därmed göra analyser och bedömningar av myndighetens resultat i relation till dessa mål.

Av årsredovisningen behöver framgå hur resultaten av verksamheten ser ut för kvinnor och män, flickor och pojkar. Individbaserad statistik ska vara könsuppdelad. Den ska också analyseras och bedömas, där det är relevant. I den mån det är möjligt också för olika grupper av kvinnor och män. Utgångspunkten är att redovisa verksamhetens resultat i relation till mål och uppdrag. Finns konkreta jämställdhetsproblem identifierade kan ni redovisa utvecklingen i relation till dessa. Myndigheter som inte har individer som målgrupp redovisar resultat kopplat till mål och uppdrag inom jämställdhetsområdet och hur arbetet påverkat de jämställdhetsproblem som pekats ut i arbetets inriktning.

5.2 Budgetunderlag

Budgetunderlaget är en beskrivning av vad myndigheten vill göra under den kommande treårsperioden och vilken finansiering som söks. 

Jämställdhetsfrågor är komplexa, i likhet med exempelvis hållbarhet och andra tvärgående mål och många aktörer påverkar utvecklingen på samhällsnivå. Varje enskild myndighet och lärosäte har ett begränsat handlingsutrymme i relation till att lösa jämställdhetsproblemen.

Utifrån rollen att bidra till samhällsutveckling kan en myndighet och lärosätet påtala hinder för jämställdhet även om den ligger utanför myndighetens eller lärosätets kontroll. Om ni exempelvis ser att ett företagsstöd är utformat på ett sådant sätt att bara företag i mansdominerade branscher har möjlighet att ta del av stödet behöver ni ställa er frågan om reglerna för stödet är ändamålsenligt utformade utifrån den aktuella myndighetens samhällsuppdrag.

Om ni ser att flera myndigheter och lärosäten skulle behöva lösa ett jämställdhetsproblem i samverkan eller att det finns regelverk som hindrar myndigheten eller lärosätet från att bidra till ett jämställdhetspolitiskt delmål kan myndigheten eller lärosätet använda budgetunderlaget för att påtala detta till regeringen.

Lagstödet för att göra detta är att myndigheten ska pröva ändamålsenligheten i de regler som styr myndigheten (FÅB 9 kap 2 §). Att för regeringen synliggöra ett jämställdhetsproblem som behöver ett politiskt beslut kan för övrigt göras när som helst under året.

Om myndigheten till följd av arbete med jämställdhetsbudgetering ser att de behöver omfördela resurser mellan olika anslagsposter, behöver också detta synas i budgetunderlaget. Likaså om myndigheten vill öka resursanvändningen inom ett område till följd av jämställdhetsarbetet.

MUCF presenterar förslag gällande sin verksamhet i budgetunderlaget. För varje förslag gör de jämställdhetsanalyser. Se: Budgetunderlag 2024-2026 MUCF.pdf

5.3 Reflektionsfrågor – Årsredovisning och budgetunderlag

  • Är individbaserade statistik i resultatredovisningen könsuppdelad?
  • Gör vi bedömningar och analyser av den individbaserade statistiken?
  • Gör vi bedömningar och analyser utifrån andra perspektiv eller maktordningar än kön?
  • Redovisar vi resultat och möjliga effekter kopplat till våra övergripande jämställdhetsmål och i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen?

Senast uppdaterad: 08:10 - 13 mars 2024