Självskattning

Självskattningsfrågorna är till för att undersöka verksamhetens förutsättningar för att arbeta med jämställdhetsintegrering, och i vilken mån jämställdhetsarbetet bedrivs inom ramen för myndighetens ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. Bakgrund till frågorna hittar du under motsvarande rubriker i vägledningen. Bedöm utifrån om kriterierna saknas helt, om utveckling pågår/finns delvis eller om de är uppnådda. Fundera på vilka funktioner som behöver bidra i att göra skattningar av de olika delarna.

Förutsättningar för Jämställdhetsintegrering

Ledning och styrning

1. Högsta ledningen har ett aktivt ägarskap för jämställdhetsarbetet och det är tydligt hur arbetet tas omhand och följs upp av ledningen.

2. Ansvaret för arbetet med jämställdhetsintegrering är tydligt på alla nivåer i organisationen.

Stöd, samordning och kompetens

3. Vårt jämställdhetsarbete bedrivs som en integrerad del av vår kärnverksamhet.

4. Vi har en funktion som stöder och samordnar arbetet med jämställdhetsintegring, som har tydligt mandat och tillräckliga resurser.

5. Vi har organiserat vårt jämställdhetsarbete så att synergier skapas mellan olika uppdrag och målområden.

6. Vi har säkerställt kompetens hos nyckelfunktioner, exempelvis ekonomifunktion, analysavdelning och verksamhetsutveckling.

7. Vi tar omhand och sprider kunskap som skapas om jämställdhetsarbetet i organisationen.

Planera för en jämställd verksamhet 

Inriktning och problemformulering

8. Vi har en tydlig bild av uppdragsgivarens förväntningar på jämställdhetsarbetet.

9. Vi har en tydlig bild av vilka ojämställdhetsproblem som finns kopplade till myndighetens verksamhet, både i verksamheten och i samhället i stort.

10. Vi har analyser av olika gruppers villkor och behov i vår målgrupp/inom vår sektor.

11. Vi har en tydlig uppfattning om vad arbetet med jämställdhet ska leda till.

Verksamhetsplanering

12. Organisationens olika delar formulerar mål utifrån den övergripande inriktningen för jämställdhetsarbetet och som svarar mot ojämställdhetsproblem.

13. Vi planerar för åtgärder som bidrar till att motverka jämställdhetsproblemen som vi har identifierat.

Att följa upp och utvärdera verksamheten 

14. Vi har genom vår löpande uppföljning av verksamheten kunskap om hur det ser ut för olika grupper av kvinnor och män. Vi kan därmed följa utvecklingen över tid.

15. Vi vet genom vår löpande uppföljning vad vi behöver göra för att säkerställa likvärdig behandling av målgrupperna.

Årlig uppföljning

16. All individbaserad statistik i resultatredovisningen är könsuppdelad.

17. I resultatredovisningen gör vi bedömningar och analyser utifrån kön.

18. Vi redovisar hur vi säkerställer en likvärdig behandling av alla målgrupper.

19. Vår årliga redovisning gör det möjligt att följa hur vår verksamhet bedrivs och utvecklas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

20. I anvisningar för löpande uppföljning och redovisning, utvärderingar, kvalitetsdokumentation eller motsvarande efterfrågas ett jämställdhetsperspektiv.

Senast uppdaterad: 20:58 - 11 juni 2024