Våldsförebyggande modell riktad till elever i mellanstadiet

En amerikansk modell som förebygger våld och minskar risktagande kommer att prövas i Sverige. Den har visat positiv effekt för våldsutsatthet och våldsutövning bland barn och unga i USA.

Foto: Stina Gränfors

Brottsförebyggande rådet (Brå) har lyft fram att den våldsförebyggande modellen Dating Matters har minskat ungas utsatthet för mobbning, våld och sexuella trakasserier i USA. Den har också reducerat våldsutövande och andra typer av brott samt lett till minskad användning av alkohol, tobak och narkotika. Nu ska den prövas i svensk kontext.

Med stöd från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Skolverket och länsstyrelserna ska Jämställdhetsmyndigheten identifiera vilka svenska kommuner som vill testa modellen. Resultaten från piloten kommer att utvärderas och rapporteras till regeringen.

Utgår från beprövad amerikansk förlaga

Den våldsförebyggande modellen Dating Matters är utvecklad av Centers for Disease Control and Prevention (CDC), den amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten i Sverige. Innehållet är framtaget utifrån forskning om att förebygga våld och risktagande bland unga, och riktas primärt till elever, föräldrar, samt skol- och fritidspersonal för årskurs 5-6.

Modellen innehåller sju delar, eller moduler, som samverkar för att öka skyddet och minska riskfaktorer för våld i ungas nära relationer på individ-, relations- och samhällsnivå. Det bygger på forskning om att konsekventa budskap på olika arenor förstärker motståndskraften mot våld i nära relationer. Barnen ska mötas av samma beteenden och attityder av andra barn och vuxna på fritiden, i hemmet och på skolan.

Målet är att motverka våld i nära relationer genom att stärka mellanstadieelevers kunskaper om trygga relationer. Som en del av detta får barnen lära sig social kompetens, och öva upp sin förmåga att uttrycka och hantera känslor. Det långsiktiga målet med att förebygga våld i ungas relationer är att öka förutsättningarna till ett liv fritt från våld. 

Modellen i korthet

Den amerikanska modellen som ska testas i Sverige har flera styrkor.

  • Konsekventa budskap. Modellen är utformad för att elever i årskurs 5-6 ska mötas av samma budskap hemma, på fritiden och i skolan. Insatser kombineras genom ett unikt upplägg av föräldraskapsstödsprogram, program för fritidsverksamhet och program för skola och klassrum.
  • Alla nivåer. Den omfattar insatser på alla nivåer i den socioekologiska modellen, som ser till hela livsmiljön – från individ till samhälle.
  • Universell prevention. Genom att arbeta främjande och förebyggande med alla barn i ett avgränsat geografiskt område, eller en åldersgrupp, nås en större grupp jämfört med om vi endast arbetar med riskgrupper.
  • Evidens. Modellen visar positiva effekter och är uppbyggt utifrån ledande kunskaper inom området. CDC är en statlig myndighet och arbetet leds av forskare och sakkunniga inom området mäns våld mot kvinnor. 
  • Tidig insats. Modellen motsvarar ett behov av evidensbaserad, våldspreventiv insats för yngre åldrar, vilket det finns få av i Sverige. Det som redan pågår kompletteras nu med insatser riktade till mellanstadiet.
  • Avgiftsfri. CDC är en offentlig aktör och tjänar inte pengar på modellen. Detta ökar tillgängligheten för svenska kommuner som inte behöver betala för licenser, verktyg och material.
  • Anpassad för kommuner. Modellen innehåller vägledning för hela styrkedjan inklusive guide för implementering och uppföljning. Den motsvarar ansvarsområden och insatser inom kommuners förvaltningar, och fungerar som ett underlättande verktyg för de som redan jobbar med våldsprevention inom en kommun.

Kommande! Den amerikanska förlagan Dating Matters kommer att få ett nytt namn i USA. I Sverige får modellen ett eget namn under våren 2024.

Länkar till material på engelska

Beskrivning av den amerikanska förlagan Dating Matters

Dating Matters verktygslåda 

Kort film som beskriver innehållet i verktygslådan

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag

Regeringen gav 2022 Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att översätta, anpassa och utvärdera det evidensbaserade våldsförebyggande programmet Dating Matters. 

Vi ska inom ramen för uppdraget planera för hur programmet ska förvaltas, uppdateras och - beroende av programmens uppnådda effekt - spridas till andra kommuner och enskilda huvudmän. Senast den 1 oktober 2025 lämnar vi in en samlad redovisning av uppdraget till Regeringskansliet. 

Mer information om uppdraget Översätta, anpassa och utvärdera två evidensbaserade våldsförebyggande program 2022–2025 samt delredovisningen från 2022

Har du frågor eller är intresserad av att veta mer? Kontakta utredare Lisa Lindström, som samordnar uppdraget.

E-postadress: lisa.lindstrom@jamstalldhetsmyndigheten.se

Publiceringsdatum: 19 april 2024

Senast uppdaterad: 17 maj 2024