Översätta, anpassa och utvärdera två evidensbaserade våldsförebyggande program 2022–2025

Jämställdhetsmyndigheten ska översätta och anpassa de två evidensbaserade, våldsförebyggande programmen Safe Date och Dating Matters. Skolverket och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, ska hjälpa till att översätta och anpassa de delar av programmen som gäller skolväsendet respektive information och stöd till föräldrar. 

Ett antal kommuner och enskilda huvudmän ska bjudas in att genomföra programmen i en pilotstudie. Jämställdhetsmyndigheten ska samverka med länsstyrelserna, Skolverket och MFoF i arbetet med att ta fram, välja ut och kontakta kommuner. Pilotstudien ska vara till hjälp när externa forskare ska utvärdera effekterna av program som är anpassade till svenska förhållanden. Jämställdhetsmyndigheten ska planera för hur programmen sedan ska förvaltas, uppdateras och spridas till andra kommuner och enskilda huvudmän.

Jämställdhetsmyndigheten ska under uppdraget hämta in kunskap och erfarenheter från flera andra myndigheter och aktörer, däribland Brå, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Folkhälsomyndigheten och Utredningen En uppväxt fri från våld.

Startdatum: 02 juni 2022

Slutdatum: 01 oktober 2025

Jämställdhetsmyndigheten

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Kunskapsbaserat arbete