Exempel på hur kommuner och regioner arbetar mot våldsutsatthet i samband med covid-19

I samband med utbrottet av covid-19 är det många människor som riskerar att bli utsatta för våld. Det beror bland annat på den isolering till följd av samhällets restriktioner som pandemins utbredning har lett till.

För att kommunerna tidigt ska kunna upptäcka och effektivt arbeta mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck behöver nya informationssatsningar och arbetssätt utvecklas. Många kommuner och andra aktörer i samhället har redan börjat utveckla sitt kommunikationsarbete, samt förändrat arbetssätt för att nå ut med information och insatser till utsatta målgrupper.

Jämställdhetsmyndigheten har inledningsvis i uppdraget genomfört en inventering av kommunernas arbete. Nedan kan ni ta del av några goda exempel av pågående arbete från olika kommuner i Sverige.

Här finns samlad information, länkar och telefonnummer om kommuners arbete som riktar sig till särskilda grupper i samhället.

Kommuner

Allmän information

 • Arboga kommun
  Arboga kommun har gjort en krisplan, utifall att det kommer in många nya ärenden. Krisplanen hanterar våldsutsatta, barn och våldsutövare. Planen identifierar möjligheter, kapacitet och beredskap samt sårbarheter och risker. Arboga kommun har mycket information på sin webbplats till olika målgrupper.
  Läs mer på Arboga kommuns webbplats

 • Borås stad
  Borås stad har information om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt våldsbejakande extremism.
  Borås Stad har arbetat med ett femårigt projekt, En kommun fri från våld. Projektet arbetar för att skapa ett metodiskt våldspreventivt arbete i Borås stad genom att öka kunskapen om vad våld är, öka förståelsen för hur normer och våld hänger ihop samt öka kunskapen kring hur alla kan vara en aktiv åskådare och agera mot våld. Efter projektet avslutades 2019 fortsätter arbetet med utbildningar och information.
  Läs mer på Borås stads webbplats

 • Fyrbodal (17 kommuner)
  Barnahus Fyrbodal och resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har gjort en film om våldsutsatthet. Filmen kommer även läggas upp på ungdomsmottagningarna i Fyrbodals kommuner.
  Se Barnahus Fyrbodals film på YouTube

 • Gotland
  Gotland använder bland annat dagspress och radio för spridning av information. Till den redan befintliga mobila enheten för psykisk ohälsa läggs Våld i nära relationer till.  Polisen har tillsammans med Regionen och Gotlandshem tagit fram några kortfilmer. Skuldrådgivningen är förstärkt och personalen har fått information om våld i nära relationer.
  Läs mer på Region Gotlands webbplats

 • Gullspångs kommun
  Gullspångs kommun arbetar med fallbeskrivning för ärenden som sällan inkommer till kommunen. De håller även på att starta upp en stöd mejl dit exempelvis våldsutsatta kan vända sig utan att behöva ringa.
  Läs mer på Gullspångs kommuns webbplats
 • Gävle kommun
  Gävle kommun har inrättat en särskild stödlinje, Corona-linjen, dit personer kan ringa för att få praktiskt stöd. Personalen som bemannar linjen har fått tydliga riktlinjer om hur de ska gå tillväga om de känner oro för våldsutsatthet.
  Läs mer på Gävle kommuns webbplats

 • Göteborgs Stad
  Göteborgs Stad har fått i uppdrag av stadsledningen att beskriva nuläget och säkra kontinuerlig lägesbild gällande covid-19. Bland annat genom att de för statistik över anmälningar inom socialtjänsten samt beskriver riskerna som staden behöver förhålla sig till. Förslag på tillräckliga aktiviteter på kort och lång sikt ska presenteras. Civilsamhällets aktörer ska involveras i arbetet. Arbete pågår med att ta fram olika informationsmaterial samt sprida dessa i olika kanaler, som tidningar och sociala medier.
  Läs mer på Göteborgs Stads webbplats

 • Helsingborgs kommun
  Helsingborgs kommun har information på sin webbplats om bland annat hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel och information riktat till våldsutövare. De har även inkluderat information om var våldsutsatta och våldsutövare kan vända sig i den samhällsinformation som skickats till alla invånare med anledning av covid-19.
  Läs mer på Helsingborgs kommuns webbplats

 • Hudiksvall kommun
  Hudiksvalls kommun planerar postutskick om var en kan söka hjälp. Utskick ska gå till alla hushåll i kommunen.
  Läs mer på Hudiksvalls kommuns webbplats

 • Jönköping kommun
  En ny satsning är att kommunen kommer att anställa en person som ska jobba uppsökande mot våldsutövare, för att dessa sedan ska slussas in i Region Jönköpings behandling Alternativ till våld.
  Läs mer på Jönköping kommuns webbplats

 • Kalmar kommun
  Kalmar kommun har agerat snabb och tar varje vecka in lägesrapporter från sina verksamheter. Kommunen jobbar för att vara förberedda om antalet hjälpsökande ökar. De har även skapat en extern hemsida med information om covid-19. Där finns bland annat information om våld i nära relationer och var utsatta kan vända sig.
  Läs mer på Kalmar kommuns webbplats

 • Karlstad kommun
  Karlstad kommun har omfattande information på sin webbplats. Där finns hänvisning till information om covid-19 och information om risk för våldsutsatthet för olika målgrupper. Även information om prostitution och människohandel finns.
  Läs mer på Karlstad kommuns webbplats

 • Kristianstad kommun
  Kristianstads kommun har haft annonser i lokaltidningar, samt affischer på flera språk som spridits genom samverkan med fastighetsägare i kommunen. Kommunen har även information om olika former av våld, samt information om säkerhetsplanering vid behov av skydd. Hänvisning finns till både kvinnojour och mansjour.
  Läs mer på Kristianstad kommuns webbplats

 • Kristinehamns kommun
  Kristinehamns kommun har arbetat med information och kommunikation till olika målgrupper i samband med covid-19.
  Läs mer på Kristinehamns kommuns webbplats

 • Ljusdals kommun
  Ljusdals kommun samarbetar med den lokala kvinnojouren och lägger visitkort med kontaktuppgifter vid hemleverans av matkassar till äldre.
  Läs mer på Ljusdals kommuns webbplats

 • Lunds kommun
  Lunds kommun har fördubblat telefontiden på Kriscentrum. Det finns också möjlighet att söka hjälp via sms. Det finns information på Lunds hemsida och på Facebook. Lunds kommun ökar samarbetet med Arbetsförmedlingen då många riskerar att förlora sina jobb i samband med covid-19.
  Läs mer på Lunds kommuns webbplats

 • Malmö Stad
  Malmö Stad har haft en Facebook-kampanj om var en kan söka stöd och hjälp som utsatt. Eventuellt kommer även en kampanj att genomföras i busskurer/lokaltrafiken. Malmö Stad har ett samarbete med hyresvärdar där de ska ta fram affischer om våldsutsatthet. Staden har även en arbetsgrupp gällande social oro.

  Malmö Stad har omfattande arbete inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt andra särskilt sårbara grupper som personer med funktionsnedsättning och äldre personer.
  Läs mer på Malmö stads webbplats

 • Mora kommun
  Mora kommun har skapat en informationstext på de vanligaste språken om var en kan vända sig för stöd och hjälp. På kommunens intranät finns information om kampanjen Höj din uppmärksamhet inför sommaren. Kommunen har haft inslag på lokalradion en gång i veckan om var en kan vända sig för stöd och hjälp. Mora kommun  har försett alla integrationsenheter med information som de kan använda i kontakt med brukare. Kommunen har satt upp information på träningsanläggningar och bibliotek har de satt upp information om unga relationer.se. Gymnasieskolor lägger ut information om stöd och hjälp på deras intranät. Socialtjänsten (IFO) har tillsammans med polisen gjort en inventering om anmälningar.
  Läs mer på Mora kommuns webbplats

 • Norrköpings kommun
  Norrköpings kommun har information om covid-19 och utsatthet för våld samt en samverkan med regionen och polisen. Norrköpings kommun har i samverkan med Region Östergötland, Polismyndigheten och lokala hyresvärdar satt upp information i trappuppgångar och tvättstugor om var en kan vända sig om hen är utsatt för våld. De har även lagt upp informationen på Facebook. Konsultativa gruppen mot våld har bjudit in familjer som de har haft en oro för till samtal i förebyggande syfte.
  Läs mer på Norrköpings kommuns webbplats

 • Norrtälje kommun
  I Norrtälje kommun har socialförvaltningen infört en e-tjänst där den som är utsatt för våld i nära relation kan ansöka om stöd och hjälp. Personen som ansöker kan välja hur hen vill bli kontaktad och när.
  Läs mer på Norrtälje kommuns webbplats

 • Skellefteå kommun
  Centrum mot våld i Skellefteå kommun genomför en informationskampanj i lokaltidningen Norran under en vecka som riktar sig till våldsutsatta och våldsutövare.
  Läs mer på Skellefteå kommuns webbplats

 • Sundsvall kommun
  Sundsvall kommun sprider i samarbete med Kvinnojouren och Polisen Medelpad bland annat kampanjmaterial som affischer för att synliggöra våldsutsatthet och var en kan vända sig.
  Läs mer på Sundsvall kommuns webbplats
  Sundsvalls kommun sprider även filmer på sociala medier om våld i nära relationer och var en kan få hjälp.
  Se Sundsvalls kommuns film riktad till våldsutsatta

 • Trollhättans Stad
  Trollhättans Stad har ett omfattande arbete inom hela området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Här finns information och filmer för stöd och hjälp.
  Läs mer på Trollhättans Stads webbplats

 • Västerås Stad
  Västerås Stad har information som berör olika delar av våldsområdet direkt på sin webbplats. Västerås Stad har tidigare gjort en kampanj som sprids via sociala medier. Det har bestått av tre riktade kampanjer; en mot våldsutsatta, en mot våldsutövare och en mot barn. Kampanjen har fått stor genomslagskraft och många interaktioner.
  Läs mer på Västerås stads webbplats


Våldsutsatta kvinnor

 • Piteå kommun
  Piteå kommun har uppdaterat sin information om våldsutsatthet, samt infört samarbete med biblioteken och apoteken, med inspiration från flera andra länder i Europa där en våldsutsatt bara behöver ange kodord mask-19 för att personalen ska reagera och hjälpa personen. 
  Läs mer på Piteå kommuns webbplats

 • Eskilstuna kommun
  Eskilstuna kommun har ett aktivt förebyggande arbete mot våld. Dels ett resursteam mot våld i nära relationer som finns till för barn, den som blir utsatt och den som utsätter. De har även inarbetat rutiner för chefer, HR-personal och personal inom sjukvården för att upptäcka och förebygga våld och våldsutsatthet. 
  Läs mer på Eskilstuna kommuns webbplats

 • Härnösands kommun
  Härnösands kommun har tagit fram filmen Tillsammans mot våld i nära relationer i samverkan med Länsstyrelsen Västernorrland.
  Filmen Tillsammans mot våld i nära relationer

 • Höganäs kommun
  Höganäs kommun har tagit fram en informationsfilm om socialtjänsten kopplat till våldsutsatthet under covid-19 och krisen när man isoleras med sin förövare.
  Se Höganäs film

 • Sveriges kommuner och regioner (SKR)
  SKR driver projektet SU-kvinnofrid där kommuner får stöd att systematiskt följa upp socialtjänstens insatser till våldsutsatta på individnivå. 
  SU-kvinnofrid
  Exempel från Mölndals stads arbete med SU-kvinnofrid

Barn och unga

 • Eskilstuna kommun
  Eskilstuna kommun har information på hemsidan under rubriken Våld i nära relation. Eskilstuna kommun håller på att ta fram "kontaktkort" riktat till ungdomar som lever i en hederskultur och som ska spridas i skolor med syfte att nå ut med konkreta tips och information om var unga kan vända sig för att få råd och stöd.
  Läs mer på Eskilstuna kommuns webbplats

 • Fyrbodal (17 kommuner)
  Informationsbrev har skickats till skolpersonal och socialtjänsterna inom Fyrbodals 17 kommuner och informationsblad har skickats till ungdomarna om var de kan vända sig om de är utsatta för våld eller hot.
  Läs mer om Informationsblad till gymnasieelever

 • Gotland
  Gotland har utökat sin verksamhet med dagkollo för att ge barn en möjlighet att komma hemifrån. De har fler tillfällen med färre barn vid varje tillfälle. Fler elevstödjare har även tillsatts. Sommarjobb ordnas för de som är mellan 16-22 år, för att bidra till en social plattform. Fältassistenter och fritidsledare ska i sommar hålla extra koll på ungdomar både fysiskt och digitalt.
  Läs mer på Region Gotlands webbplats

 • Göteborgs Stad
  Göteborg Resursteam har startat Instagramkontot Resursteamheder_gbg. Det skyndades på för att möjliggöra en spridning för att nå isolerade ungdomar. De har även skickat ut ett mail ut till elever via kuratorer i stadens gymnasieskolor med information om kontaktuppgifter till resursteamen. Dialoga resurscentrum har på stadens Intranät och i samband med kampanjen om bortförda barn inför sommarlovet, skrivit om riskerna med den isolering ungdomar utsätts för i samband med covid-19. Där har även lyfts fram det stöd Resursteam heder erbjuder samt kontaktuppgifter dit.
  Läs mer om Göteborgs stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

 • Malmö Stad
  Malmö Stad har genomfört kampanjer på Snapchat för ungdomar i åldern 13–21 år med information om Resursteam heder. Det går att ringa eller skicka SMS för att söka stöd. Besöken på chatten på dinarattigheter.se har ökat.
  Här hittar du sidorna om hedersförtyck i Malmö Stad
 • Norrköpings kommun
  Norrköpings kommun har övergripande information om covid-19, med bland annat information riktad direkt till våldsutsatta samt barn och unga.
  Läs mer på Norrköping kommuns webbplats

 • Norrtälje kommun
  Elevhälsan i Norrtälje kommun har skapat en egen portal för att nå de som studerar hemma. Fältarbetare i kommunen är även aktiva på sociala medier.
  Läs mer på Norrtälje kommuns webbplats

Äldre

 • Gotland
  På Gotlands äldreboenden kan äldre låna en Ipad. De 90 enheter som finns idag ska utökas till 180. På Ipad:en finns sidor färdigt uppladdade såsom SVT play, skype och även information om våld i nära relationer.
  Läs mer på Region Gotlands webbplats

 • Malmö kommun
  Malmö kommun har tagit fram olika handböcker och checklistor för arbete med våldsutsatta grupper. Dels en för äldre kvinnor. 
  Här kan du läsa om Brott och våld på Malmö stads hemsida

 • Region Gotland
  Region Gotland har publicerat separat information riktat till äldre om våldsutsatthet på sin hemsida. Där finns information om olika typer av våld och var man kan vända sig. De länkar även till den norska sidan ”värn för äldre” med ytterligare information.
  Läs mer på Region Gotlands webbplats

 • Norrköping kommun
  Norrköpings kommun tillhandahåller en tantjour som riktar sig till våldsutsatta kvinnor över 65 år.
  Läs mer på Kvinnojouren i Norrköpings webbplats

 • Rättvik kommun
  Rättvik kommun har en informationssida som heter Våldet går inte i pension som behandlar våldsutsatthet bland äldre. 
  Läs mer på Rättvik kommuns webbplats


Hedersrelaterat våld och förtryck

 • Malmö stad
  Malmö stad har tagit fram checklistor och handböcker för bland annat yrkesverksamma i sina möten med personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. De har även två informationsfoldrar om tvångsäktenskap och barnäktenskap översatt till dari och arabiska. 
  Läs mer på Malmö stads webbplats
  Läs mer om Resursteam Heder i Malmö

 • Stockholms län
  I Stockholm arbetar resursteamet Origo med personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Deras arbete riktar sig till både utsatta och yrkesverksamma.
  Telefonnummer till Origo: 020-25 30 00
  Läs mer om Origo på Stockholms läns webbplats

 • Resursteam heder
  Resursteam heder har mobila team som kan möta upp personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. De finns i Göteborg, Malmö och Stockholm.
  Läs mer om Resursteam heder i Göteborg

 • Kramfors kommun
  Kramfors kommun genom rektor Peyman Vahedi har utvecklat plattformen Comvius som har till syfte att minimera dokumentationskraven och samtidigt underlätta för skolan att fånga upp exempelvis hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer. Detta ger bättre förutsättningar för att få fram statistik och försöka skapa förebyggande åtgärder.
  Comvius byggs genom moduler och erbjuder huvudmannen fullständigt ägande och villkorslös tillgång till datan. Inga externa leverantörer behöver godkänna eller tillfrågas när huvudmannen vill nå sin data eller sammanställa på olika sätt.. Comvius utvecklas av ett externt företag och enligt beslut i kommunstyrelsen i Kramfors kommun kan privata marknaden sälja licenser till plattformen. Offentlig sektor kan använda produkten för ökad frihet och minskade kostnader för motsvarande utveckling.
  Läs mer om Comvius på Kramfors kommuns webbplats

 • Järfälla kommun
  Järfälla kommun använder sig av en enkel modell som ger medarbetare grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och som ger stöd i att ta fram rutiner. De har också satsat på en heltidstjänst som samordnar arbetet. De bedriver ett förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck inom ramen för arbetet med våldsprevention.
  Järfälla kommun och Sollentuna ingår i ett projekt för följeforskning som bedrivs i samverkan med FoU Nordväst kring arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
  Läs mer om Järfälla-modellen

 

Digitalt våld

Utrikesfödda kvinnor

HBTQI-personer

 

Personer med funktionsnedsättning

 • Eskilstuna kommun
  Eskilstuna kommun har utbildningen V.I.P (Viktig intressant person), som är en utbildning för personer med funktionsnedsättning med syfte att förebygga våld i nära relationer. 
  Läs mer på Eskilstuna kommuns webbplats

 • Region Gotland
  Region Gotland har separat information på sin webbsida riktad till personer med funktionsnedsättning. Där står bland annat var en kan vända sig. Sidan här även en länk till utbildningsmaterialet och informationsmaterialet Dubbelt utsatt.
  Läs mer på Region Gotlands webbplats

 • Malmö stad
  Malmö stad har tagit fram olika handböcker och checklistor för arbete med våldsutsatta grupper, bland annat en som rör personer med funktionsnedsättning.
  Läs mer om utsatthet för brott och våld på Malmö stads webbplats
 • Skellefteå kommun
  Skellefteå kommun tillsammans med Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö bedriver pilotprojektet Stoppa våldet. På kommunens enhet för stöd och service har man utbildat utbildare om våld, våldets konsekvenser och hur man ställer frågor om våld.
  Läs mer på Skellefteå kommuns webbplats
  Läs mer på Samordningsförbundens webbplats

 • Umeå kommun
  Umeå kommun i samverkan med Brottsoffermyndigheten, Funktionsrätt Västerbotten, Kvinnojouren Umeå, Länsstyrelsen Västerbotten och region Västerbotten bedriver Riva hinder. Det är en samverkan mot våld mot personer med funktionsnedsättning. De har anordnat en konferens sex år i rad där de genom utbildningsserier bidragit till kunskapshöjning, spridning av goda exempel, plattform för nätverkande och dialog samt uppmärksammat viktiga problem och utmaningar. Konferensen riktar sig till yrkesverksamma som möter personer med funktionsnedsättning i sitt yrke eller inom ideell verksamhet.
  Läs 2021 års program

Våldsutsatta män

 • Gävle kommun
  Gävle kommun har information om våld i nära relationer. De lyfter blandat organisationer som är riktade till våldsutsatta män.
  Läs mer på Gävle kommuns webbplats


Våldsutövare

 

Våldsbejakande extremism 

 • Söderköping 
  Söderköping bedriver, utifrån ett samverkansperspektiv, ett arbete mot våldsbejakande extremism.
  Läs mer på Söderköpings webbplats

 • Borås stad
  Borås stad bedriver ett stödarbete riktat till personer i en våldsbejakande miljö. De hänvisar även till nationella stödinsatser.
  Läs mer på Borås stads webbplats 

 • Gävle kommun
  Gävle kommun har övergripande information om våldsbejakande extremism samt information om var personer kan vända sig. De hänvisar även till nationella hjälplinjer.
  Läs mer på Gävle kommuns webbplats

Samordningsförbund 

 • Centrala Östergötland 
  Samordningsförbundet i Centrala Östergötland arbetar effektivt ur ett arbetsgivarperspektiv. De erbjuder varje dag digital social kontakt med kollegor. Chef eller biträdande chef har telefonkontakt med alla medarbetare som arbetar hemifrån för att kolla läget. Samordningsförbundet Centrala Östergötland har även tagit fram akut-kort, med kontaktuppgifter som en våldsutsatt kan använda.
  Läs mer på Centrala Östergötlands webbplats

 • Skellefteå Norsjö
  Skellefteå Norsjö driver flera olika projekt om våldsutsatthet, bland annat MISAM, där personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regionen ställer frågor om våld. De driver även flera andra projekt där arbetsledare på arbetsplatser som erbjuder praktikplatser till deltagare rutinmässigt frågar om våld.
  Läs mer på Skellefteå Norsjös webbplats
 • Örebro Lekeberg
  Örebro Lekeberg har lanserat Insatskatalogen för Örebro och Lekeberg, med syfte att sprida information om etablerade sökvägar till stöd för utsatta personer. 
  Läs mer på Örebro Lekebergs webbplats

 • Södertälje
  Södertäljes samordningsförbund har anordnat utbildningen FOV (Frågor om våld), som 120 medarbetare från civilsamhället och myndigheter har gått. I utbildningen lär sig deltagarna att rutinmässigt ställa frågor om våldsutsatthet. De har även haft ett webbinarium tillsammans med två kuratorer från Origo om hedersrelaterat våld och förtryck.
  Läs mer på Södertäljes webbplats

 

Regioner och länsstyrelser

 • Region Sörmland
  Region Sörmland har riktad information till personer som arbetar med våldsutsatthet. Ett regionalt samarbete finns med länkar och tips. Där tas även upp särskilt utsatta grupper som kvinnor med funktionsnedsättning, missbruksproblematik, barn, unga kvinnor, utländsk bakgrund.  Där finns även ett flödesschema för bemötande av våldsutsatta.
  Läs mer på Region Sörmlands webbplats

 • Region Västra Götaland
  Region Västra Götaland har tagit fram affischer om att synliggöra barnen som riskerar fara illa eller far illa. De finns i två varianter, en till barn och en till vuxna, samt på flera språk. De sitter nu på många platser i väntrum.  Regionen har även tagit fram bildspel till väntrums-TV och hjälpkort som kan ligga på toaletter och i väntrum samt även för att dela ut till patienter. Region Västra Götaland har även producerat text om temat ”Risken för att våld ökar och att barn far illa ökar.” på 1177-webben. Regionen har även ställt om metodutbildningar för personal inom hälso- och sjukvården om att ställa rutinmässiga frågor om våld, från fysiska utbildningar till livestreamade webbutbildningar.
  Läs mer på Region Västra Götalands webbplats

 • Region Värmland
  Kompott Värmland– är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och flera värmländska kommuner som ska göra det enklare att hitta boende på annan ort åt kvinnor som vill ta sig ur en våldsam relation.
  Kompott Värmland

Övergripande webbplatser

 • Länsstyrelserna
  Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.
  Läs mer på Länsstyrelsens webbplats
  På bland annat Länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Du kan också läsa om Länsstyrelsens arbete med anledning av coronaviruset.
  Läs mer om Länsstyrelsens information om coronaviruset

 • Sveriges kommuner och regioner
  Sveriges kommuner och regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla 290 kommuner och 21 regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. SKR fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I SKR roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom.
  Läs mer på Sveriges kommuner och regioners webbplats

Effekter av covid-19-pandemin

Publiceringsdatum: 24 januari 2022

Senast uppdaterad: 9 maj 2023