Ladda ner material om könsstympning av flickor och kvinnor

Här finns material som ledare kan ha användning för i sin vardag och som gör det enklare att våga prata könsstympning. Du hittar även exempel på andra aktörers arbete för att få inspiration till hur du kan bedriva ditt arbete. Jämställdhetsmyndigheten har inte utvärderat nedanstående metodmaterial.

En kvinna håller i en telefon som visar en bild på de fyra olika formerna av könsstympning (1)


Den lilla handboken mot könsstympning av flickor och kvinnor

För att motverka den kunskapsbristen och tystnadskultur som omger könsstympning av flickor och kvinnor har vi tagit fram den här lilla handboken. Den är tänkt att fungera som ett informationsmaterial och stöd till att våga prata om könsstympning.

Läs den lilla handboken mot könsstympning här


Våga se – en vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade

Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram denna vägledning som vänder sig till alla som arbetar med barn och unga. Inom förskola, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis och den idéburna sektorn kan man möta flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning, eller som riskerar att bli könsstympande.

Läs mer på Länsstyrelsen Östergötlands hemsida

 

Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning

Socialstyrelsen har tagit fram den här rapporten inom ramen för ett regeringsuppdrag om att höja kompetensen kring kvinnlig könsstympning i hälso- och sjukvården. Rapporten tar upp bland annat förekomsten av könsstympning av flickor och kvinnor samt hur många individer som uppskattat vara i riskzon för att ha blivit utsatta eller riskerar att bli utsatta.

Läs rapporten här (PDF)

 

Inventering av vård för kvinnor och flickor som har varit utsatta för könsstympning

Socialstyrelsen har tagit fram den här rapporten inom ramen för ett regeringsuppdrag om att inventera vilken vård som erbjuds kvinnor och flickor som utsatts för könsstympning samt att analysera och bedöma i vilken utsträckning vården är jämlik mellan regionerna.

Läs rapporten här (PDF)

 

European institute for Gender Equality – EIGE

EIGE spelar en ledande roll när det gäller att tillhandahålla information och forskning om förekomsten av könsstympning i Europeiska unionen och stöder medlemsstaterna att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor.

Läs mer på EIGE:s hemsida

 

Förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndighetens delredovisning av uppdraget att inventera effektiva arbetssätt och metoder för attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor.

Läs delredovisningen här 

Att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten har gjort en kartläggning med syfte att undersöka arbetssätt och metoder mot könsstympning av flickor och kvinnor, samt se på vilket sätt dessa har utvärderats. Underlaget baseras på intervjuer och projektrapporter från åtta verksamheter.

Läs kartläggningen om hur könsstympning av flickor och kvinnor kan förebyggas

Könsstympning av flickor och kvinnor

Publiceringsdatum: 3 februari 2022

Senast uppdaterad: 29 mars 2023