Jämställdhetsmyndighetens delredovisning av förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor (2019:9)

Jämställdhetsmyndighetens delredovisning av uppdrag att inventera effektiva arbetssätt och metoder för attitydförändring av, och informationsspridning om, könsstympning av flickor och kvinnor (Regeringsbeslut S2018/03926/JÄM)

Den inventering av befintliga verksamheter som Jämställdhetsmyndigheten gjort i genomförandet av uppdraget visar på följande:

• Det finns få konkreta exempel på förebyggande arbete och attityd- och beteendeförändrande arbete mot könsstympning av flickor riktat till unga inom fritidsverksamheter och ungdomsorganisationer.

• Målgruppen behöver involveras mer framöver.

• Information och kampanjer behöver bli bättre på att nå ut till unga i målgruppen för att få effekt.

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Nationellt

Myndigheter

Civilsamhälle