Analys av socialtjänstens handläggning av ärenden gällande barn som kommer till Sverige och som uppges vara gifta

Socialstyrelsen ska analysera socialtjänstens handläggning av ärenden som handlar om barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. Myndigheten ska ta fram en förstärkt vägledning till kommunernas socialtjänst om handläggning av sådana ärenden. Socialstyrelsen ska också ta fram och sprida information till barn som uppges vara gifta, till deras makar, föräldrar och andra närstående, om Sveriges lagar och praxis. Det handlar om förbud mot barnäktenskap, förbud mot tvångsäktenskap, lagar om barnets rättigheter och information kring socialtjänstens uppdrag. Socialstyrelsen ska genomföra uppdraget utifrån ett barnrättsperspektiv och jämställdhetsperspektiv. Utifrån sin analys kan myndigheten sedan lämna förslag till regeringen både om hur Sverige kan stärka barn- och jämställdhetsperspektivet, och öka skyddet för barn som kommer till Sverige.

Socialstyrelsen ska samråda med relevanta aktörer, däribland Barnombudsmannen, Länsstyrelsen Östergötland, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, SKR och med aktörer i civilsamhället.

Socialstyrelsens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta

Startdatum: 16 februari 2017

Slutdatum: 30 november 2017

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan