Arbetsmiljöverkets särskilda informationsinsatser 2018 gällande arbetet mot sexuella trakasserier

Arbetsmiljöverket ska tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, DO, ta fram en gemensam digital plattform med information för att stödja arbetsgivare i att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet. Enligt diskrimineringslagen är sexuella trakasserier en form av diskriminering. Kränkande särbehandling är en arbetsmiljöfråga och förbjudet enligt regelverket för arbetsmiljö. De två myndigheterna ska göra det möjligt för arbetsgivare att hitta samlad information om de krav som diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen ställer på arbetsgivare när det gäller att förebygga, förhindra och åtgärda förekomsten av sexuella trakasserier. 

Startdatum: 08 mars 2018

Slutdatum: 01 april 2019

Arbetsmiljöverket

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Kunskapsbaserat arbete