DO:s särskilda informationsinsatser 2019 gällande arbetet mot sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, ska genomföra ytterligare informationsinsatser för att höja kunskapen om aktiva åtgärder mot sexuella trakasserier. I samband med #metoo-uppropen blev det tydligt att många saknar kunskap om de regelverk som ska förebygga sexuella trakasserier. Det gäller både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen, liksom hur de förhåller sig till varandra. Enligt diskrimineringslagen är sexuella trakasserier en form av diskriminering. Kränkande särbehandling är en arbetsmiljöfråga och förbjudet enligt regelverket för arbetsmiljö. 

DO ska tillsammans med Arbetsmiljöverket fortsätta att utveckla och sprida information om den digitala plattform som myndigheterna tog fram under ett tidigare uppdrag. Där finns samlad information om de krav som lagarna ställer på arbetsgivare när det gäller att förebygga, förhindra och åtgärda förekomsten av sexuella trakasserier. DO ska under uppdraget samråda med Jämställdhetsmyndigheten.

Startdatum: 04 juli 2019

Slutdatum: 01 april 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Våldsförebyggande arbete

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete