Domstolsverkets arbete 2020 med nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Domstolsverket ska redovisa vad myndigheten har gjort för att säkerställa att personal som sänds ut till fredsfrämjande insatser och krishanteringsinsatser har kunskap om agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Domstolsverket ska redovisa hur utbildningen är anpassad för det specifika uppdraget i enlighet med Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020. Den svenska handlingsplanen fokuserar bland annat på att stärka kvinnors inflytande i konfliktförebyggande arbete, förbättra kvinnors skydd mot våld, och på att integrera ett genusperspektiv i allt arbete för fred och säkerhet.

Startdatum: 01 januari 2020

Slutdatum: 31 december 2020

Sveriges Domstolar

Kunskap och metodutveckling