Förbereda inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland ska förbereda inrättandet av ett kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kompetenscentrumet ska vara permanent, nationellt och sektorsövergripande. All kunskap om förebyggande arbete och långsiktigt stöd som myndigheten samlar och sprider kunskap om ska vara baserat på forskning och beprövad erfarenhet.

Det nationella kompetenscentrumet ska bland annat:
• ge råd och vägledning på generell nivå till vuxna, unga och barn som är utsatta för, eller riskerar att utsättas för, hedersrelaterat våld och förtryck
• ge råd och vägledning på generell nivå till riskgruppers anhöriga
• stödja kommuners, regioners och statliga myndigheters samordning av insatser till utsatta
• ge råd och förmedla kunskap till yrkesverksamma
• regelbundet undersöka omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige
• följa utvecklingen av samhällets insatser på området
• främja övergripande informationsutbyte mellan nationella myndigheter

Det nationella kompetenscentrumet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska stödja kommuners och regioners arbete med att:
• kartlägga förekomst av hedersrelaterat våld och förtryck
• planera sin verksamhet
• införa, följa upp och utvärdera kvalitetssäkrade förbyggande arbetssätt och metoder
• erbjuda stöd till utsatta

Nationella kompetensteamet ska få stöd i arbetet med att planera kompetenscentrumet av flera myndigheter, däribland Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Migrationsverket, Polisen, Socialstyrelsen, Skolverket och Åklagarmyndigheten.

Startdatum: 18 september 2020

Slutdatum: 25 mars 2022

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskap och metodutveckling

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete