Förslag till fördjupade uppföljningar utifrån de jämställdhetspolitiska delmålen

Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram ett förslag på hur myndigheter kan fördjupa sitt sätt att följa upp regeringens jämställdhetspolitik utifrån de jämställdhetspolitiska delmålen. Förslaget ska ta upp vilka områden inom de jämställdhetspolitiska delmålen som ska prioriteras i uppföljningen, och hur ofta de ska följas upp. Uppföljningarna ska analysera utvecklingen i samhället i stort, och samtidigt visa på jämställdhetspolitikens möjligheter att styra mot målen. Arbetet med att följa upp uppdraget att få mäns våld mot kvinnor att upphöra ska utgå ifrån
• målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
• Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet

Jämställdhetsmyndigheten ska under arbetet ta hänsyn till rapporten Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning från Myndigheten för delaktighet.

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 01 oktober 2018

Jämställdhetsmyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Kunskapsbaserat arbete