Främjande av samverkan mellan aktörer på lokal och regional nivå

Länsstyrelserna ska främja och underlätta samverkan mellan olika aktörer på lokal och regional nivå i arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det handlar om stärkt samverkan mellan kommuner, särskilt kommunernas socialtjänst, regioner, myndigheter på regional nivå, och organisationer inom civilsamhället. Det är viktigt med samverkan mellan aktörer som rör barn och unga, till exempel skola, föreningsliv, barnhälsovård och mödravårdshälsovård. Stärkt samverkan ska bidra till att insatser i enskilda ärenden blir väl samordnade. 

Länsstyrelserna ska hjälpa till att utveckla samverkan för att förebygga våld, och för att förebygga återfall för män som tidigare har dömts för våldsbrott. Det kan också gälla samarbete mellan kommuner om skyddade boenden för våldsutsatta personer som har särskilda behov på grund av hedersnormer bland närstående, funktionsnedsättning, eller missbruk och beroende. Ett annat exempel är behandlingsverksamhet för våldsutövare som inte är frihetsberövade. 

Om Länsstyrelsernas uppdrag 2017: Regionalt uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Uppdraget delas upp i sex delar, och detta är det andra deluppdraget. Från 2018 redovisar varje länsstyrelse för sig sitt arbete utifrån nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Om du vill veta mer behöver du kontakta just den länsstyrelse som du är intresserad av.

Startdatum: 18 december 2017

Slutdatum: 29 mars 2019

Länsstyrelserna

Skydd för våldsutsatta

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan