Genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av en ny sexualbrottslagstiftning

Regeringen ska lämna ett förslag till riksdagen om så kallad samtyckeslagstiftning, alltså lagstiftning om att sex som inte är frivilligt är olagligt. Brottsoffermyndigheten ska ta fram en webbaserad utbildning och handledning för lärare om regeringens lagförslag. Både män och kvinnor, pojkar och flickor behöver ha kunskap om människors rätt att själva bestämma över sin sexualitet och sin kropp. Mäns och pojkars ansvar ska beskrivas tydligt. Den som blir utsatt måste känna till sina rättigheter och våga anmäla. Materialet riktar sig till unga, både med och utan funktionsvariationer, i åldrarna 13–25, liksom till vuxna som möter unga. Det är till exempel skolpersonal, föräldrar, personal och ledare inom föreningsliv och idrottsrörelse.

Brottsoffermyndigheten ska också ta fram information om den nya lagstiftningen om sexualbrott, liksom bra sätt att sprida informationen på till relevanta målgrupper. Det kan handla om att arrangera utåtriktade informationsinsatser för att nå organisationer i civilsamhälle, rättsväsende, socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård. Informationen ska ge råd och stöd till föräldrar om hur de kan prata med sina barn om de här frågorna.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 22 februari 2018

Slutdatum: 11 december 2020

Brottsoffermyndigheten

Våldsförebyggande arbete

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Funktionshinderperspektiv

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete