Genomföra utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor

Socialstyrelsen ska samordna en särskild satsning för att erbjuda medarbetare inom socialtjänsten utbildning om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Utbildningen utgår från de behov som har påtalats under #metoo-upprop från utsatta grupper, och utifrån behov kopplade till våld och sexuella övergrepp riktade mot bland andra äldre kvinnor. Satsningen ska pågå under 2018 och den ska omfatta både utbildningsinsatser och en gemensam nationell samling. Socialstyrelsen ska vidta särskilda åtgärder för att lansera och sprida information om insatserna, och för att stimulera berörd personal att delta i utbildningarna.

Socialstyrelsen ska i uppdraget samverka med Jämställdhetsmyndigheten, Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet, och med länsstyrelserna. Socialstyrelsen ska samråda med företrädare för de berörda #metoo-uppropen, med företrädare för PRO, med Myndigheten för delaktighet, med SKL (senare SKR), och med andra relevanta aktörer.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 28 juni 2018

Slutdatum: 31 maj 2019

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete