Kartlägga och sprida kunskap om erfarenheter av hedersförtryck samt annat våld och förtryck kopplat till utlandsvistelser

Hedersrelaterat våld och förtryck kränker människors liv och begränsar deras rättigheter. Det gäller främst flickor och kvinnor, men också hbtqi-personer, pojkar och unga män. Det behövs mer kunskap om faktorer som kan ha bidragit till att barn och vuxna förs bort eller kvarhålls utomlands i en hederskontext. Jämställdhetsmyndigheten ska kartlägga och sprida kunskap om erfarenheter av hedersförtryck och annat våld och förtryck, som personer med koppling till Sverige har drabbats av under utlandsvistelser. Myndigheten ska skapa en sammanställning och analys av individers berättelser för att bidra till att utveckla förebyggande och behandlande insatser i Sverige.

Jämställdhetsmyndigheten ska samverka med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, och samråda med Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden vid Utrikesdepartementet. Jämställdhetsmyndigheten ska samverka med bland annat Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, för att anpassa och sprida kunskap till yrkesverksamma.

Startdatum: 28 oktober 2021

Slutdatum: 01 oktober 2023

Jämställdhetsmyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete