Kompetensinsatser med fokus på mäns våld mot kvinnor

Skolan har en viktig, förebyggande roll när det handlar om att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Skolverket ska därför erbjuda kompetenshöjande insatser till skolpersonal, med utgångspunkt i att läroplanerna har reviderats och i att det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer har tillkommit. De kompetenshöjande insatserna ska främja jämställdhet och motverka diskriminering, intolerans och hedersrelaterat våld och förtryck.

Startdatum: 01 januari 2022

Slutdatum: 31 mars 2023

Skolverket

Kunskap och metodutveckling

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hbtqi-personers rättigheter

Kunskapsbaserat arbete