Modellkoncept för jämställdhetsintegrering

Sveriges kommuner och regioner, SKR, ska 2021–2023 genomföra en särskild satsning för att stödja kommuner och regioner att utveckla sitt arbete för jämställdhet och kvinnofrid. Satsningen ska stärka kommuners och regioners arbete med att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

I SKR:s Modellkoncept för jämställdhetsintegrering får kommuner och regioner stöd i att integrera jämställdhet i styrning och ledning, liksom i sitt arbete med Agenda 2030. Syftet är att kommuner och regioner ska kunna erbjuda likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Modellkonceptet är ett av tre delprojekt*. Projekten är en fortsättning på det arbete som SKR genomförde efter en överenskommelse med regeringen för åren 2018–2020.  

*De tre delprojekten i satsningen
1. SKR:s kvinnofridssatsning: Utveckla kvinnofridsarbetet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck
2. Pilotprojekt för jämställd socialtjänst: Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner
3. Modellkoncept för jämställdhetsintegrering: Stärka kommuner och regioners arbete med jämställdhetsintegrering och samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå kring lösningar på specifika jämställdhetsproblem utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

Startdatum: 01 januari 2021

Slutdatum: 31 december 2023

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete