Redovisa åtgärder för att motverka att ensamkommande barn och unga försvinner

Länsstyrelsen Värmland ska redovisa kommunernas åtgärder för att motverka att ensamkommande barn och unga försvinner. Redovisningen om kommunernas beredskap och kapacitet att ta emot ensamkommande barn och unga ska också innehålla rapporter från alla länsstyrelser. Länsstyrelserna ska samordna arbetet på det här området med sitt arbete för att säkerställa att barnets rättigheter tillämpas när det handlar om prostitution och människohandel. Redovisningen om kommunernas beredskap att ta emot ensamkommande barn och unga ska innehålla:
• åtgärder som har vidtagits för att motverka att ensamkommande barn och unga försvinner
• en bedömning av de gemensamma förutsättningarna i respektive län att anpassa verksamheten utifrån gruppens sammansättning och behov 
• framgångsfaktorer
• utvecklingsområden

Startdatum: 01 januari 2022

Slutdatum: 01 mars 2023

Länsstyrelserna

Kunskap och metodutveckling

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete