SBU ska stödja genomförandet inom vård och omsorg av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Socialstyrelsen ska stödja socialtjänstens, tandvårdens och hälso- och sjukvårdens genomförande av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inom. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, ska i samråd med Socialstyrelsen ta fram det kunskapsunderlag som Socialstyrelsen behöver. Kunskapsunderlaget rör vård för personer som har utsatts för sexuellt våld, inklusive i prostitution. Det handlar om både kvinnor, män, flickor, pojkar och hbtqi-personer. Myndigheterna ska särskilt uppmärksamma patienter som har behov av vård till följd av komplex traumatisering eller psykiatrisk samsjuklighet. 

Myndigheterna ska identifiera kunskapsluckor och visa vilka behov av forskning som finns. SBU ska redovisa uppdraget i myndighetens årsredovisningar för 2022, 2023 och 2024.

Startdatum: 07 juli 2022

Slutdatum: 27 februari 2026

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering