Sexuell och reproduktiv hälsa

Sida ges i uppdrag att ta fram underlag till en möjlig framtida global strategi om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Underlaget ska inkludera strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika 2022–2026 och beakta behov bland kvinnor, flickor, ungdomar, personer med funktionshinder och hbtqi-personer. Underlaget ska baseras på en bedömning av uppnådda resultat i befintliga strategier som omfattar SRHR, identifierade behov och önskvärda effekter. Underlaget ska omfatta förslag till områden, målformuleringar, avgränsningar och inriktning av verksamhet. 

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 31 mars 2023