Skatteverkets arbete med jämställdhetsintegrering 2021

Skatteverket ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering för att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Skatteverket ska redogöra för vilka problem på jämställdhetsområdet som myndigheten har identifierat i sin verksamhet och, där det är möjligt och lämpligt, sätta upp mål och åtgärder som går att följa upp. I arbetet med jämställdhetsintegrering ska myndigheten fokusera på delmålen om ekonomisk jämställdhet och på att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Skatteverket ska också fokusera på jämställdhet i

• bemötande och kommunikation
• handläggning, kontroll och tjänsteutveckling
• samverkan med externa aktörer

Skatteverket fortsätta att, ur ett jämställdhetsperspektiv, öka säkerheten och minska de negativa konsekvenserna för personer som lever med skyddade personuppgifter. Skatteverket ska senast i september 2021 redovisa hur myndigheten planerar att arbeta med jämställdhetsintegrering 2022–2025.

Startdatum: 01 januari 2021

Slutdatum: 31 december 2021

Skatteverket

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Kunskapsbaserat arbete