Skogsstyrelsen ska föreslå åtgärder för en jämställd skogssektor

Skogsstyrelsen ska utvärdera regeringens och skogsbrukssektorns gemensamma strategi Konkurrenskraft kräver jämställdhet – Jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn. Skogsstyrelsen ska fokusera på om jämställdhetsperspektivet har fått genomslag i operativa styrdokument och vilken effekt det har gett på verksamheterna när det gäller till exempel karriärvägar, medarbetares villkor, representation och rekrytering. Skogsstyrelsen ska beskriva medvetenhet och kunskap om jämställdhetsåtgärder i bland annat företag, skogsägarföreningar och lärosäten som gick med i överenskommelsen om jämställdhetsstrategin.

Skogsstyrelsen ska sedan föreslå åtgärder för att uppnå en jämställd skogssektor. Myndigheten ska arbeta fram förslagen utifrån slutsatser i utvärderingen, och också med hänsyn till #metoo-uppropet "Slutavverkat", som tar upp både sexuellt våld och sexuella trakasserier. Förslagen ska tas fram med hänsyn till det öppna brevet ”Från hashtag till handling” som studenter vid jägmästarprogrammet har överlämnat till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Startdatum: 17 maj 2018

Slutdatum: 30 november 2018

Skogsstyrelsen

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Särskild sårbarhet för våld

Kunskapsbaserat arbete