Stärkt och utvecklad systematisk uppföljning och analys av kvinnofridsarbetets kvalitet och resultat

Sveriges kommuner och regioner, SKR*, ska bidra till att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. SKR organiserar arbetet i de två delprojekten Satsning på hälsa och jämställdhet, och Kvinnofridssatsning. Ett av målen med kvinnofridssatsningen är stärkt och utvecklad nationell, regional och lokal systematisk uppföljning och analys av kvinnofridsarbetets kvalitet och resultat. I SKR:s kvinnofridssatsning 2018-2020 ingår förstärkt arbete

• mot mäns våld mot kvinnor, mot våld i nära relationer, och mot hedersrelaterat våld och förtryck som könsstympning och tvångsäktenskap
• för barnets rättigheter och principen om barnets hälsa, eftersom förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor bidrar till att stärka barns rätt till trygghet, liv och utveckling
• för tidigt våldsförebyggande arbete och för att förändra stereotypa föreställningar om kön
• för att förebygga och bekämpa hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer
• för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål

På organisationens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta SKR direkt.

*SKR bytte namn från SKL, Sveriges kommuner och landsting, i november 2019.

Startdatum: 18 januari 2018

Slutdatum: 31 december 2020

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Skydd för våldsutsatta