Stärkt stöd till barn som anhöriga

Socialstyrelsen ska 2017–2020 stärka stödet till barn som anhöriga. Det är barn som lever i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller där det förekommer våld. Stödet ska stärkas utifrån regeringens samlade strategi för att skydda barn och unga från skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak, ANDT. Socialstyrelsen ska samverka med Folkhälsomyndigheten. Socialstyrelsen ska inhämta kunskap och information och samråda med andra relevanta myndigheter och aktörer. I delar av uppdraget där barn berörs direkt, bör information publiceras på webbplatsen Koll på soc (www.kollpasoc.se) som vänder sig till barn och unga. 

Socialstyrelsen ska under 2017 redovisa planerade aktiviteter och hur de kan kopplas till ANDT-strategin, liksom förväntade resultat. Myndigheten ska ta upp hur aktiviteterna kan bidra till att uppnå regeringens mål om ökad jämställdhet, ökad jämlikhet, och till att säkra barns rättigheter.

Socialstyrelsens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Stärkt stöd till barn som anhöriga

Startdatum: 16 mars 2017

Slutdatum: 30 juni 2020

Socialstyrelsen

Skydd för våldsutsatta

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete