Ta fram förslag på spridning av behandlingsprogrammet Predov för personer som utövar våld mot närstående

Kriminalvården ska ta fram en plan för hur behandlingsprogrammet Predov, Preventing Domestic Violence, kan spridas till kommuner och regioner. Syftet är att kunna utvärdera effekterna av användningen av programmet i frivilliga verksamheter.
I Kriminalvårdens uppdrag ingår att
• bedöma behovet av att programmet anpassas, och att planera för anpassningar
• planera för hur programmet kan användas, tillsammans med metoder för riskbedömning och kontakt med närstående till våldsutövaren, inom verksamheter utanför Kriminalvården
• analysera möjligheten att en person som har påbörjat Predov inom Kriminalvården, kan fullfölja programmet i någon annans regi
• föreslå hur myndigheten kan utvärdera effekterna av Predov när programmet används i regionala och kommunala verksamheter
• bedöma kostnaden för utvärderingen
• beräkna och redovisa hur myndigheten kan sprida, implementera och tillämpa Predov på ett kostnadseffektivt sätt

Kriminalvården ska under arbetet samråda med de kommuner som hittills har prövat Predov, liksom med Socialstyrelsen, Polisen, Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och SKR.

Startdatum: 02 juni 2022

Slutdatum: 01 mars 2023

Kriminalvården

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete