Uppdrag att inhämta kunskaper om och analysera vården och stödet för flickor och kvinnor med missbruk och beroendeproblematik

Socialstyrelsen ska inhämta kunskaper om och analysera vården och stödet för flickor och kvinnor med missbruk och beroendeproblematik, inklusive insatser vid fysiska och psykiska vårdbehov och vid våldsutsatthet. I uppdraget ingår att redogöra för de vård- och omsorgsinsatser som erbjuds flickor och kvinnor med missbruk och beroende och hur målgruppen upplever vårdens tillgänglighet och bemötande. 

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 15 maj 2024

Socialstyrelsen

Våldsförebyggande arbete

Skydd för våldsutsatta

Särskild sårbarhet för våld

Förbättrad samverkan