Utreda förutsättningarna för att i öppna jämförelser av hälso- och sjukvården inkludera uppgifter om våld och könsstympning

Socialstyrelsen ska utreda förutsättningarna att ta med uppgifter om våld och könsstympning, och insatser med anledning av våld och könsstympning, i hälso- och sjukvårdens öppna jämförelser. Öppna jämförelser finns för att öka insyn och sprida kunskap. De riktar sig främst till tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och regioner, och till politiker på olika nivåer. Öppna jämförelser gör det möjligt att använda indikatorer för att jämföra kvaliteten i hälso- och sjukvården och socialtjänsten i hela landet. Resultaten kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Det här är ett av tio deluppdrag inom Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som Socialstyrelsen fick 2017.

Socialstyrelsens webbplats finns en slutredovisning av uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in: Förutsättningar att inkludera uppgifter om våld och könsstympning i öppna jämförelser av hälso- och sjukvården

Startdatum: 23 februari 2017

Slutdatum: 30 mars 2018

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter