Utveckling av samordning avseende våldsförbyggande insatser

Jämställdhetsmyndigheten ska lämna förslag på hur myndigheter kan samordna sitt sätt att arbeta när det gäller våldsförebyggande insatser till pojkar och unga män. Det handlar om att att förebygga mäns våld mot kvinnor, förebygga våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, och våld i ungas partnerrelationer. Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram förslag om hur våldsförebyggande arbete kan följas upp, både på kort och lång sikt.

Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram förslagen i samverkan med bland annat Brå, Polisen, Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet, Delegationen mot segregation, länsstyrelserna, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, Skolverket och Socialstyrelsen. Jämställdhetsmyndigheten ska hämta in synpunkter från Sveriges kommuner och regioner, SKR, och från organisationer som arbetar med våldsförebyggande insatser till unga. 

Startdatum: 25 juni 2020

Slutdatum: 31 mars 2021

Jämställdhetsmyndigheten

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete