Information och stödmaterial om skyddade personuppgifter

Flera myndigheter och organisationer jobbar med frågor som rör skyddade personuppgifter. Här hittar du stödmaterial och information i ämnet.

Information och stödmaterial om skyddade personuppgifter till vuxna


Skatteverket

Samlad information om skyddade personuppgifter 

Polisen

Brott i nära relation 

Skyddade personuppgifter 

Kontaktförbud 

 

Information och stödmaterial till barn


Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten har på sin webbplats ”Jag vill veta” information till barn och unga under 18 år om brott, rättigheter och var det finns stöd och hjälp att få. Det finns även information om vad som händer vid anmälan om brott och om det blir rättegång. 

Barnombudsmannen

I rapporten Oskyddad från 2011 presenterar Barnombudsmannen erfarenheter från 13 barn, ungdomar och unga vuxna som lever med skyddade personuppgifter. Samtalen handlar om otrygghet, isolering och brist på information. 

Till yrkesverksamma som möter personer med skyddade personuppgifter


Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt meddelandeblad 2019:1 om Skyddade personuppgifter – Ökat skydd för hotade och förföljda personer.

Information finns på Socialstyrelsens webbplats om skyddade personuppgifter och dokumentation för socialtjänsten och hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Journalföring och behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens kunskapsmaterial sprids främst till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. På webben finns dessutom länkar till aktuell lagstiftning. Bland annat framgår av folkbokföringslagen att sedan 1 januari 2019 finns det en möjlighet för socialnämnden att i vissa situationer ansöka om skyddad folkbokföring för barn. Det kan gälla när barn vårdas med stöd av lagen (1990:52) med vissa bestämmelser om vård av unga (LVU) på grund av missförhållanden i hemmet.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOFS 2014:4

Socialstyrelsen har tagit fram en handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer som inkluderar information om skyddade personuppgifter. 

Hälso- och sjukvården 

Skatteverket

Skatteverkets vägledning för hantering av skyddade personuppgifter i svensk förvaltning. Skyddade personuppgifter är Skatteverkets samlingsrubrik för de olika skyddsåtgärderna skyddad folkbokföring, sekretessmarkering och fingerade personuppgifter inom folkbokföringen. I denna vägledning ges information om skyddad folkbokföring och sekretessmarkering och begreppet används då för dessa två skyddsåtgärder. 

Skyddade personuppgifter – Rättslig vägledning 


Länsstyrelsen Östergötland, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, NKT

NKT har tagit fram handlingsplaner och stödmaterial till yrkesverksamma om skyddade personuppgifter i en hederskontext. NKT har tagit fram en handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom förskola. Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom förskolan - Hedersförtryck NKT har tagit fram en handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom grundskolan. Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom grundskolan - Hedersförtryck 

NKT har tagit fram en handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom gymnasium och vuxenutbildning inklusive SFI. Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom gymnasium och vuxenutbildning inkl. SFI - Hedersförtryck 


Skolverket

Skolverket har tagit fram information om skolans arbete med barn och elever som lever med skyddade personuppgifter. Informationen vänder sig till huvudmän och andra som möter barn och målsmän som har skyddade personuppgifter. Här förmedlas praktiska handfasta råd i vardagen till skolpersonal och till skolledare. 


Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK samlar information och kunskap i kunskapsbanken, sök skyddade personuppgifter. 


Linköpings Universitet, Barnafrid

Linköpings Universitet, Barnafrid har tagit fram en handbok för yrkesverksamma som arbetar på Barnahus som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 29 mars 2022

Senast uppdaterad: 29 april 2022