Mellan tillit och misstro

Upplevelser av minskad makt över sin situation efter några år i Sverige ger utrikes födda kvinnor svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Det kommer fram i en studie som Jämställdhetsmyndigheten har genomfört. Rapporten ligger till grund för åtgärder hos flera myndigheter för att fler utrikes födda kvinnor ska få jobb.

Kvinnor och män, oavsett bakgrund och härkomst, ska ha samma möjligheter att vara ekonomisk självständiga för att kunna försörja sig själva. Att öka sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor är därför en prioriterad fråga. Jämställdhetsmyndigheten har tidigare uppmärksammat att det finns behov av fler studier som låter utrikes födda kvinnor själva beskriva sin situation, sina behov och de hinder de möter på sin väg mot arbetsmarknadsetablering.

Samtalen med 70 medverkande kvinnorna i studien har hjälpt oss att identifiera frågeställningar och områden som är värda att undersöka vidare. Den bild som framträder i studien är komplex och rör flera av de jämställdhetspolitiska delmålen, som ekonomisk jämställdhet, ojämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och mäns våld mot kvinnor.

Huvudrapporten Mellan tillit och misstro - utrikes födda kvinnor om sina behov och hinder i relation till arbetsmarknadsetablering (2023:5)

Myndighetsgemensam plan

Studien med kvinnornas egna röster ligger till grund för en myndighetsgemensam plan för att minska hindren för utrikes födda kvinnor att delta i arbetsmarknaden.

Myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

Ekonomi

Publiceringsdatum: 31 mars 2023

Senast uppdaterad: 26 april 2023