Att styra med könsuppdelade nyckeltal

Detta material är ett stöd för politiker och chefer att leda och styra för hållbar jämställdhet, för statistiker att arbeta med könsuppdelad statistik och för nyckelpersoner som ska analysera och följa upp arbetet.

Detta material är ett stöd för politiker och chefer att leda och styra för hållbar jämställdhet, för statistiker att arbeta med könsuppdelad statistik och för nyckelpersoner som ska analysera och följa upp arbetet.

Att styra mot jämställdhet förutsätter att det finns nyckeltal som kan användas för att följa och analysera utvecklingen på en övergripande nivå. Detta stödmaterial utgår från det urval av nyckeltal kopplade till de jämställdhetspolitiska målen som finns i Kolada, databasen för kommuner och regioner. Nyckeltalen i Kolada gör det möjligt att följa upp verksamheten över tid ur ett jämställdhetsperspektiv, och möjliggör jämförelser med andra kommuner eller regioner.

Handboken består av både text och filmer. Den innehåller följande delar:

  • Jämställdhet - ett kunskapsområde och ett politikerområde, kön, makt, genus, intersektionalitet.
  • Jämställdhetsintegrering, jämställdhet i ordinarie ledning och styrning, att sätta mål, uppföljning på flera nivåer, styrkedjan, bygga in jämställdhetsanalys i årshjulet.
  • Analys, utgångspunkt och uppdrag, samla information, fokusera, sök orsaker, dra slutsatser, förslag till åtgärder.
  • Svårigheter att mäta våld och våldets konsekvenser, mål 6, Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Vad innebär målet för kommuner och regioner? Nyckeltalsanalys.

Här finns verktyget

Handledningen är ett av flera stödmaterial på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats.

Att styra med könsuppdelade nyckeltal

Tips!

Ekonomiavdelningen på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning valde att granska sig själva och gjorde en analys av sina siffror – en jämställdhetsbudgetering. Läs mer om detta i det praktiska exemplet Statistik som verktyg för jämställdhet.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 25 januari 2022

Senast uppdaterad: 16 september 2022