Handledning i jämställdhetsanalys

Könsuppdelad statistik är en förutsättning för att bedriva ett systematiskt jämställdhetsarbete. Men vad säger siffrorna, egentligen? Hur ska könsskillnader eller andra mönster i statistiken tolkas och förstås?

Den här handledningen från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ger stöd för jämställdhetsanalys på olika nivåer och i olika verksamheter. 

Stöd för att analysera den könsuppdelade statistiken

I jämställdhetsarbetet står kategorin kön i centrum. Målet är att makt och resurser ska fördelas lika mellan gruppen kvinnor och gruppen män. För att vi ska kunna upptäcka könsskillnader, krävs att vi har könsuppdelad statistik.

Men bara siffrorna säger oss inte så mycket. För att förstå om en könsskillnad också innebär ojämställdhet, behöver vi analysera statistiken. Vad beror skillnaden på? Vad får den för konsekvenser för kvinnor och män? Hur påverkar den målen för jämställdhetsarbetet? Hur ser resultatet ut om vi vidgar analysen till att omfatta olika grupper av kvinnor och män, utifrån till exempel ålder, utbildningsnivå eller födelseland?

Den här handledningen erbjuder stöd för analys av könsuppdelad statistik. Kapitel 2 och kapitel 3 beskriver stegen i ett systematiskt analysarbete och hur den könsuppdelade statistiken kan användas i analysen. Kapitel 4 beskriver ett antal konkreta exempel på genomlysning av enskilda verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Kapitel 5 ger exempel på arbete med könsuppdelad statistik och jämställdhetsanalys i övergripande uppföljning. Du får också konkreta råd för hur du redovisar på ett tydligt sätt, och förslag på fördjupningar.

Passar dig som arbetar med analys och uppföljning

Handledningen passar dig som arbetar som strateg, controller, eller som på annat sätt arbetar med analys och uppföljning. Den är också relevant för chefer och förtroendevalda.

Här finns handledningen

Handledningen är publicerad på SKR:s webbplats.

Handledning i jämställdhetsanalys

Liknande handledning

Att styra med könsuppdelade nyckeltal är ett stöd för politiker och chefer att leda och styra för hållbar jämställdhet, för statistiker att arbeta med könsuppdelad statistik och för nyckelpersoner som ska analysera och följa upp arbetet.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 25 januari 2022

Senast uppdaterad: 10 juni 2022