Brist på långsiktigt stöd för kvinnor och barn med skyddade personuppgifter

Jämställdhetsmyndigheten arrangerade den 23 maj en konferens med fokus på att sprida kunskap och öka medvetenheten om hur samhället bäst kan erbjuda stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter. Trots framsteg i många myndigheters arbetssätt kvarstår betydande utmaningar.

Konferensen, som främst riktade sig till yrkesverksamma som arbetar nära frågor som rör skyddade personuppgifter, tog avstamp i Jämställdhetsmyndighetens slutredovisning av uppdraget att höja kunskapen om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn.

- Vi kan konstatera att det finns stora brister vad gäller myndigheters långsiktiga stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter. Tillgången till långsiktigt stöd är ofta beroende av kvinnojourer och andra idéburna organisationer, sa Sophie Nilsson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Utsatta riskerar att personuppgifter röjs

Ett annat problem är personuppgifter som röjs, vilket kan få allvarliga konsekvenser för den utsatta målgruppen.

- Det kan innebära att en person tvingas flytta och börja om på en ny plats, hitta ny bostad och nytt arbete och en ny skola för barnen, sa Sophie Nilsson.

Även Skatteverket som under konferensen presenterade preliminära resultat från en enkätundersökning som riktar sig till personer som lever med skyddade personuppgifter, bekräftade problembilden.

- Det vanligaste svaret på vilken myndighet som har röjt deras personuppgifter är socialtjänsten, kommunen, vården, rättsväsendet och domstolar, samt privata aktörer. Majoriteten av de svarande uppgav att orsaken till att de blivit röjda berodde på okunskap eller slarv, sa Sara Lövgren, analytiker på Skatteverket.

Skatteverkets undersökning visar också att röjningar kan få allvarliga konsekvenser.

- Av de som flytt på grund av utsatthet för våld i nära relationer, eller hedersrelaterat våld och förtryck, ser vi att hälften har behövt flytta som en konsekvens av att de blev röjda, och så många som var fjärde person blev hittade av dem som hotar, sa Karolina Palmér, analytiker på Skatteverket.

Ekonomiskt våld kan få långtgående konsekvenser  

Ann-Sofie Henrikson, lektor i rättsvetenskap vid Umeå universitet lyfte  problemet med ekonomiskt våld.

- Ekonomiskt våld hamnar ofta i skymundan av det fysiska våldet. Många kvinnor känner dessutom en skam över att de har blivit utsatta.

Det ekonomiska våldet kan dessutom få långtgående konsekvenser och fortsätta även efter det att kvinnan lämnat relationen och fått skyddade personuppgifter.

- Många kvinnor har ekonomiska svårigheter, så som betalningsanmärkningar, skulder och problem med Kronofogden.

Bristande kunskap inom rättsväsendet är ett stort problem. 

- I rättsprocessen ser man tydligt att det är fokus på det fysiska våldet. Det är inte alltid som kvinnan får frågan om de ekonomiska bitarna.

Ann-Sofie Henriksson menade också kvinnorna behöver stöd och praktisk hjälp från samhället för att veta hur de ska hantera den uppkomna ekonomiska situationen.

Stödet behöver anpassas till individens livssituation

Vid konferensen betonades även vikten av att anpassa stöd och information till kvinnor och barn med skyddade personuppgifter utifrån deras specifika livssituationer och förutsättningar. Maria Melin, GD-stab på Myndigheten för delaktighet, lyfte utsattheten hos personer med olika former av funktionsnedsättningar.

- Vi ser att skyddade personuppgifter blir särskilt utmanande att hantera för en person som exempelvis lever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som gör att man kan fatta impulsiva beslut, eller om personen har en intellektuell funktionsnedsättning och inte kan förstå informationsmaterialet, sa hon.

En annan särskilt utsatt grupp är barn och vuxna som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Linnamottagningen delade med sig av sina erfarenheter och arbete med målgruppen. 

- Insatserna måste få ta tid. Det är nödvändigt att fokusera på att upprätthålla skyddet för dessa individer.

Mer information om skyddade personuppgifter

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 8 juni 2023

Senast uppdaterad: 13 juni 2023