"Domstolarna behöver förbättra sitt arbete"

Barns utsatthet, rättsosäkerhet och samhällets oförmåga att ge skydd aktualiserats med anledning av rättsfallet i Luleå där en åttaårig pojke blivit mördad. "Domstolar och myndigheter behöver få en bättre förståelse för konsekvenserna av våldsutsatthet och vad det kan innebära för ett barn", säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

När föräldrar tvistar om barns vårdnad, boende eller umgänge förekommer uppgifter om våld eller andra övergrepp i en majoritet av fallen. I många fall väger dock domstolarna inte in uppgifterna om våld i sina beslut. Det kan ha lett till att barn har tvingats att bo eller ha umgänge med en våldsutövande förälder.

– Vår kartläggning visar att lagens intention om att skydda våldsutsatta barn och vuxna inte har fått tydligt genomslag i landets domstolar. Även när de genomfört någon form av riskbedömning väger de sällan in samtliga uppgifter om våld i bedömningen. Att inte väga in risker förknippade med våld kan få allvarliga negativa konsekvenser för våldsutsatta, oftast mammor och barn. I värsta fall kan det leda till dödligt våld, säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

På uppdrag av regeringen har Jämställdhetsmyndigheten granskat 814 tingsrättsdomar i mål om vårdnad, boende och umgänge. I 64 procent av fallen framkom uppgifter om våld eller andra övergrepp. De vanligaste uppgifterna handlar om att en förälder utövar våld eller övergrepp mot ett eller flera barn och att en pappa utövar våld eller övergrepp mot en mamma. Samtliga domar har meddelats efter att Barnkonventionen blev lag i Sverige.

– Vi ser att domstolarna tenderar att oftare fokusera på samarbetssvårigheter än på uppgifter om våld och andra övergrepp när de fattar beslut. Konsekvensen kan bli att uppgifterna om våld förminskas eller osynliggörs, säger Mikael Thörn.

För dialog med landets domstolar

2022 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att sprida information om kartläggningen till landets domstolar. Myndigheten har presenterat rapporten och fört dialog med 15 av landets 48 tingsrätter och en av landets sex hovrätter. Dialogen med landets domstolar fortsätter nu.
– Domstolarna behöver förbättra sitt arbete så att barns rättigheter blir tillgodosedda, säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Ökad samverkan för att förebygga våld mot barn

I slutet av januari lämnades utredningen En uppväxt fri från våld över sitt betänkande till regeringen.
Mikael Thörn har medverkat som expert i utredningen och lyfter att den för fram bra och viktiga förslag för att stärka möjligheterna att förebygga våld mot barn och barns rätt till skydd och stöd:
– Det finns starka beröringspunkter med den nationella strategin för att förebygga mäns våld mot kvinnor som vi på Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för.

Utredningen, som föreslår en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, visar på liknande brister och förslag som myndigheten har lyft i flera rapporter på fältet.
– Utredningen föreslår en strategisk struktur och ökad samverkan mellan myndigheter för att motverka våld mot barn. Där finns Jämställdhetsmyndigheten med som en särskilt ansvarig myndighet genom de uppdrag vi har på området, säger Mikael Thörn.


Läs rapporten Uppgifter om våld är inget undantag

Ta del av utredningen En uppväxt fri från våld. 

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Ekonomi

Publiceringsdatum: 24 januari 2023

Senast uppdaterad: 24 januari 2023