Mer kraft mot våldet när myndigheter arbetar tillsammans

För att nå riksdagens mål att mäns våld mot kvinnor ska upphöra krävs insatser som förebygger. Det är en central tanke i myndigheternas arbete, där ansvaret allt mer har uppmärksammats på högsta nivå.

– Många myndigheter i samhället möter både våldsutsatta och våldsutövare. Ändå finns det tydliga systemfel som gör att ingen upptäcker våldet. De här bristerna bidrar till att öka kvinnors utsatthet och lidande. I värsta fall leder det till döden. Problemet har funnits väldigt länge. Nu träffas vi generaldirektörer för att se till att den kunskap som finns används i det praktiska arbetet, säger Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten.

Ett sådant möte höll Jämställdhetsmyndigheten den 16 april. Där deltog generaldirektörer från en rad stora myndigheter som direkt eller indirekt möter människor som är utsatta för mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen. Under mötet diskuterade de flera sätt att förebygga våldet, bland annat genom att säkerställa att myndigheterna ställer frågor om utsatthet för våld och genom att öka personalens kunskap.

– Tidigare har arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inte bedrivits samordnat, och ofta har det skett i form av kortsiktiga projekt. De här samarbetsformerna för att göra verklig skillnad för utsatta kvinnor på lång sikt har inte funnits tidigare. Nu har vi tillsammans arbetat fram rutiner och metoder för att upptäcka våldet så tidigt som möjligt. Ett stort fokus ligger på att se till att nya arbetssätt blir en del av den ordinarie verksamheten på varje myndighet, säger Lena Ag.

Ökad upptäckt av våld

Generaldirektörernas samarbete är en del av ett uppdrag från regeringen om att förbättra upptäckten av våld. Jämställdhetsmyndigheten samordnar utifrån sitt strategiska uppdrag inom jämställdhetspolitiken och den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Med våld avses i det här sammanhanget våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld. Ett konkret resultat är att dessa stora myndigheter – som tillsammans når en stor andel av Sveriges befolkning – utbildar sina medarbetare om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att de ska kunna ställa frågor om våldsutsatthet eller våldsanvändning. De ska också kunna bemöta de svar de får och hänvisa personen rätt.

Kunskapen bidrar till att myndigheterna kan ge stöd och rätt insatser till de som söker. Många av de kvinnor som utsätts för våld, och ibland dödligt våld, har haft kontakter med olika myndigheter. Socialstyrelsens dödsfallsutredningar visar att kvinnor som mördats av sin partner eller före detta partner haft myndighetskontakter utan att våldsutsattheten uppmärksammats. Arbetet med ökad upptäckt av våld syftar till att rätta till detta systemfel.

– Tidig upptäckt och ett samordnat arbete är avgörande, säger Lena Ag.

Fakta: Mäns våld mot kvinnor

Fler än 300 kvinnor i Sverige har dödats av sina män de senaste 20 åren. Det är i genomsnitt mer än en kvinna i månaden. Morden har många gånger skett trots att kvinnorna tidigare hade varit i kontakt med polisen, socialtjänsten, vården eller psykiatrin.

Brottsförebyggande rådets officiella kriminalstatistik för 2020 visar att 13 kvinnor mördades av en man de hade eller hade haft en relation med.

2019 dödades 16 kvinnor.

2018 dödades 22 kvinnor.

Pandemin har också drabbat kvinnor hårt. FN beskriver det som en jämställdhetskris och uppskattar att våldet mot kvinnor har ökat med 20-30 procent under pandemin.

 

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Prostitution och människohandel

Sexuella trakasserier

Istanbulkonventionen

Våldsutsatthet i samband med covid-19

Våldsförebyggande arbete

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 20 april 2021

Senast uppdaterad: 13 juni 2024