Ny rapport om arbetet mot våld i samband med covid-19

Jämställdhetsmyndigheten hade under 2020 och en bit in på 2021 i uppdrag att stötta kommuner i deras arbete mot våldsutsatthet i samband med covid-19. I slutrapporten om uppdraget slår myndigheten fast att en central samverkan är en förutsättning för att arbetet ska fungera, samt att det är en prioriterad fråga hos kommunala chefer och politiker. Som en del av uppdraget har Jämställdhetsmyndigheten bland annat tagit fram ett omfattande informationsmaterial som riktar sig till våldsutsatta, anhöriga och våldsutövare, som kommuner kunnat använda fritt i sitt utåtriktade arbete.

En del av myndighetens uppdrag var att göra en inventering av olika kommuners nuvarande arbete mot våld och covid-19, för att få en överblick över vilka behov, brister och möjligheter för utbyte som finns.

– Jämställdhetsmyndigheten kan efter inventeringen konstatera att flertalet kommuner bedriver ett aktivt arbete för att ställa om, anpassa och utveckla sitt arbete under pandemin för att kunna möta behovet av att både nå ut med information och ge stöd till våldsutsatta. Kommuner med stor kunskap inom området har överlag varit snabba på att ställa om delar av sitt arbete, säger Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Tillsammans mot våld

I rapporten står det klart att samverkan internt i kommuner, samt mellan kommuner och organisationer och myndigheter är en nyckelfaktor, som kan vara avgörande för hur effektivt och snabbt kommuner kan nå ut med information till medborgare. För att underlätta i arbetet med att nå våldsutsatta tog Jämställdhetsmyndigheten fram ett stort material med affischer, filmer, texter till inlägg i sociala medier samt pressmeddelanden som kommuner kunnat använda sig av. Tillsammans med länsstyrelserna skapade myndigheten även kampanjen Tillsammans mot våld, som bestod av affischer och bildspel som visades på ca 500 Ica-, Willys- och Hemköpsbutiker runt om i landet. För att komplettera kampanjen kunde kommuner ta del av samtligt material och köra ut i sina egna kanaler.

Gerd Holmgren, enhetschef på Trollhättans stad, var en av de som använt kampanjmaterialet:

– Hjälpen till utsatta ska vara densamma oavsett var du bor. Informationen får inte vara olika beroende på var jag bosatt mig. Så det är bra att Jämställdhetsmyndigheten samordnat informationskampanjer, och att vi kunnat använda det. Det skapar en igenkänningsfaktor när kommuner använder sig av liknande material.

Att samla information och material på en plats har kunnat bidra till att frigöra resurser och tid för kommuner, enligt flera tillfrågade.

– Fokus för kommuner nu är att mobilisera mot covid-19, vad gäller såväl personalfrågor som krishanteringsplaner. Då är det bra att få ta del av färdiga, framtagna kampanjer. Det gör att fler kommuner använder materialet. Annars finns risken att kommuner i allmänheten bortprioriterar detta, inte av ovilja utan av tids- och resursbrist, säger Gerd Holmgren.

En annan nyckelfaktor till ett bra kommunalt arbete mot våldsutsatthet under covid-19 är att frågorna redan är prioriterade, både hos chefer inom kommunen och hos politiker.

– Våra erfarenheter från uppdraget visar på några framgångsfaktorer i kommuner som både innan och under pandemin bedriver ett aktivt arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa är bland annat att området är prioriterat bland politiker och chefer, att det finns kunskap inom området och utbildning sker kontinuerligt, att rutiner finns liksom samordnare eller särskilda verksamheter inom området samt tillgänglighet och att nya arbetssätt och kommunikationsvägar skapas, säger Mikael Thörn.

Relaterade länkar

Rapporten Covid-19 och våldsutsatthet

Kampanjmaterial för Tillsammans mot våld

Mäns våld mot kvinnor

Ekonomi

Publiceringsdatum: 17 mars 2021

Senast uppdaterad: 11 juni 2024