Så kartlägger vi hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer

Det finns en större risk för att hbtqi-personer inte tas på allvar eller undviker att söka hjälp vid våld i nära relationer, jämfört med övriga befolkningen. Jämställdhetsmyndigheten är en hbtqi-strategisk myndighet och deltar på West Pride i Göteborg som en del av arbetet med att kartlägga utsatthet och analysera behovet av insatser.

– Vi vill samla in kunskap och erfarenheter för att få en så bra bild som möjligt. Det finns många kunskapsluckor på vägen till att sätta in rätt insatser från samhället. Vi undersöker bland annat vilka riskerna är för att bli utsatt för våld och om det krävs särskilda stödinsatser för den här gruppen, säger Lena Ag, generaldirektör.

Därför intervjuar Jämställdhetsmyndigheten personer i kommunerna, regionerna och civilsamhället. Vi genomför också en intervjustudie med våldsutsatta hbtqi-personer. Regeringen har gett oss i uppdrag att kartlägga och analysera behoven under 2024 för att återrapportera i mars 2025. Hbtqi-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck ingår i kartläggningen. På West Pride i Göteborg kommer vi den 13–15 juni  att samtala med besökare och på så sätt samla material. Vi har ett tält i Pride Park som är öppet för alla besökare. Vi arrangerar också ett seminarium om stödet till våldsutsatta hbtqi-personer.

– Tidigare forskning visar att riskerna kan vara större för att våld i hbtqi-personers nära relationer inte tas på allvar eller att samhället inte upptäcker våldet. Som hbtqi-person kan det ibland vara svårare att se sig själv som våldsutsatt och stödinsatserna är inte alltid utformade för att möta målgruppens behov, säger Johanna Larsson, utredare.

Vi samarbetar med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och Socialstyrelsen i regeringsuppdraget. NCK uppdaterar sin forskningsöversikt om våld i nära hbtqi-relationer, och medverkar på West Pride-seminariet. Socialstyrelsen kartlägger skyddade boenden med ett fokus på bland annat hbtqi-personer.

– De studier som finns sedan tidigare visar på en större våldsutsatthet bland homo- och bisexuella personer samt transpersoner jämfört med heterosexuella och cis-personer. Det behövs därför mer kunskap om utsattheten och behoven hos målgruppen samt om hur samhället på bästa sätt kan möta behoven, säger Johanna Larsson.

 

Mer information: Jämställdhetsmyndighetens programpunkt på West Prides webbplats

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 10 juni 2024

Senast uppdaterad: 10 juni 2024