Svårt möta regionernas utmaningar med generellt hållna strategier

När de 21 regionerna i Sverige ska ta fram utvecklingsstrategier behöver de grunda sig i de utmaningar regionen har kring jämställdhet. Många av regionernas strategidokument skulle behöva utvecklas vidare, konstaterar Jämställdhetsmyndigheten.

 

Två sjuka barn ligger i en soffa.

– Vi ser på flera håll i landet att de regionala utvecklingsstrategierna behöver utvecklas så att kvinnor och män kan få samma förutsättningar. Regionerna håller sig ofta på en generell nivå i sin strategiska utveckling i stället för att utgå från de utmaningar för jämställdheten som gäller i deras egen region, säger Anna-Karin Berglund, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Regionerna har ansvar för regional utveckling och har tagit fram dokument som ska styra arbetet. Jämställdhetsmyndigheten har gått igenom dessa regionala utvecklingsstrategier eftersom regeringen kräver att regionerna ska ha ett jämställdhetsperspektiv som systematiskt integreras i arbetet. De bör också göra jämställdhetsanalyser.

Regionerna har utformat sina strategier på olika sätt. Här är fyra exempel med olika sätt att arbeta:

Region Jönköpings län

Regional utvecklingsstrategi 2020–2035

Jämställdhetsmyndigheten konstaterar att Region Jönköpings län har en tydlig vision om bland annat tillväxt och urban livsstil, men att jämställdhetsanalysen är svag. Regionen planerar till exempel att göra det lättare att långpendla i ett större geografiskt område. Studier har visat att större arbetsmarknadsregioner lätt leder till att mannen långpendlar medan kvinnan tar ansvaret för hem och barn, samtidigt som männens löner ökar snabbare än kvinnornas.

Därför finns det skäl att analysera hur de ekonomiskt ojämställda förhållandena ser ut i regionen i dag. På så sätt kan regionen undvika negativa konsekvenser för jämställdheten i den regionala utvecklingen.

Vad säger statistiken om jämställdheten i Region Jönköpings län?

I statistiken som jämför Sveriges regioner sticker Region Jönköpings län ut på flera områden när det gäller jämställdhet.

• Kvinnor hade 2020 i genomsnitt 79 procent av mäns inkomst, vilket är bland de lägsta andelarna i landet.
• Bland regionerna med lägst uttag av föräldrapenning bland män (29 procent).
• Bland regionerna med störst andel män som tar ut tillfälliga föräldrapenningdagar (vab) år 2020 (41 procent).
• Bland regionerna med högst andel kvinnor som anser sig ha ett bra hälsotillstånd (74 procent).
• Bland regionerna med lägst andel företag startade av kvinnor (29 procent).
• Bland regionerna med lägst andel kvinnor på ordförandeposter i regionpolitiken (37,5 procent).
• Bland regionerna med lägst andel kvinnor som var utsatta för trakasserier, hot eller våld (21 procent).

Region Värmland

Värmlandsstrategin 2040

Jämställdhetsmyndigheten konstaterar att Region Värmland har relativt stora jämställdhetsambitioner, men att regionen har stora jämställdhetsutmaningar att tampas med.

De regionala utmaningarna när det gäller jämställdhet handlar om en utveckling där kvinnor i högre utsträckning har högre utbildning och tar plats som ledande politiker i regionen, samtidigt som en högre andel kvinnor lider av långvarig psykisk ohälsa och får ta en större andel obetalt hem- och omsorgsarbete än män, jämfört med många andra regioner.

Värmlands män har en mycket låg förvärvsfrekvens, på samma låga nivå som kvinnor, samtidigt som män i betydligt lägre utsträckning tar ut föräldrapenning och vab. Andelen högskoleutbildade män i Värmland är mycket låg, och andelen högskoleutbildade kvinnor är betydligt högre.

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att det kan behövas en tydligare strategi för hur vägen till jämställdhet ska se ut. Andelen kvinnor och män med högre utbildning är låg i Värmland, och de stora könsskillnaderna kan även hindra en jämställd utveckling av det kreativa och innovativa näringsliv som regionen önskar.

Vad säger statistiken om jämställdheten i Region Värmland?

I statistiken som jämför Sveriges regioner sticker Region Värmland ut på flera områden när det gäller jämställdhet.

• Kvinnor i Värmland förvärvsarbetar i ungefär lika hög utsträckning som män, med en mindre skillnad än andra regioner. Värmland finns bland regionerna med lägst andel förvärvsarbetande män (78 procent).
• Bland regionerna med högst andel pojkar och flickor som klarar gymnasiebehörighet. Könsskillnaderna när det gäller utbildningsgrad på gymnasienivå är något mindre än de flesta andra regioner.
• Bland regionerna med störst skillnader mellan kvinnor och män när det gäller högskolestudier (31 procent av kvinnorna och 16 procent av männen har genomfört minst tre års högskolestudier).
• Bland regionerna med högst andel långtidssjukskrivningar på grund av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar bland kvinnor (60 procent).
• Bland regionerna med högst andel kvinnor på ordförandeposter i regionpolitiken (64 procent).
• Bland regionerna med lägst andel förtroendevalda kvinnor som var utsatta för trakasserier, hot eller våld.

Region Norrbotten

Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030

Jämställdhetsmyndigheten konstaterar att Region Norrbotten beskriver tydliga, välgrundade ambitioner och insatser för stärkt jämställdhet i regionen. Där finns metoder för att följa upp jämställdheten som många andra regioner inte har.

Vad som kan göras ytterligare är att analysera könsmönster när det gäller obetalt hem- och omsorgsarbete. Regionen kan också behöva analysera och studera kvinnors och mäns grad av tillit samt orsaker till hot, trakasserier och våld mot förtroendevalda.

Vad säger statistiken om jämställdheten i Region Norrbotten?

I statistiken som jämför Sveriges regioner sticker Region Norrbotten ut på flera områden när det gäller jämställdhet.

• Bland regionerna med högst andel förvärvsarbetande bland kvinnor. (81,4 procent) Män i regionen förvärvsarbetar endast några tiondels procentenheter mer än kvinnorna.
• Bland de regioner med minst andel män som tar ut vab-dagar (38 procent).
• Förtroendevalda kvinnor är påtagligt mer utsatta för trakasserier, hot eller våld än förtroendevalda män (kvinnor 30,5 procent, män 24 procent).
• Bland regionerna med lägst andel kvinnor som anger att de har ett bra hälsotillstånd (64 procent).
• Både andelen flickor och pojkar som fullföljt gymnasiet ligger bland de högsta jämfört med andra regioner.
• Bland regionerna med lägst andel kvinnor (21 procent) som känner avsaknad av tillit, samtidigt som en relativt sett stor andel män (30 procent) hyser avsaknad av tillit till andra.

Region Halland

Halland – bästa livsplatsen 2035: Regional utvecklingsstrategi för Halland

Jämställdhetsmyndigheten konstaterar att Region Halland kan sägas möta sina jämställdhetsutmaningar i sin strategi. När det gäller ekonomi skulle regionen dock behöva göra en närmare analys. Halland har nämligen stora jämställdhetsutmaningar.
Region Hallands ojämställda uttag av vab-dagar kan också behöva uppmärksammas mer.

Vad säger statistiken om jämställdheten i Region Halland?

I statistiken som jämför Sveriges regioner sticker Region Halland ut på flera områden när det gäller jämställdhet.
• Den region där kvinnor har lägst inkomst i förhållande till män (77,4 procent av mäns mediannettoinkomst).
• Bland regionerna med högst andel flickor och pojkar som tar examen från gymnasiet (79 respektive 72 procent).
• Bland regionerna med högst andel kvinnor och män mellan 20 och 64 år som är förvärvsarbetande (82 respektive 84 procent).
• Bland regionerna med den lägsta andelen uttag av vab bland män (38 procent).
• Bland regionerna med högst andel företag startade av kvinnor (34 procent).
• Bland regionerna med störst könsskillnader när det gäller hur många regionanställda som arbetar heltid (55 procent kvinnor, 84 procent män).
• Bland regionerna med lägst andel förtroendevalda kvinnor som var utsatta för trakasserier, hot eller våld (25,5 procent).

 

Fördjupning

Varje år analyserar Jämställdhetsmyndigheten åtgärder inom jämställdhetsområdet. Årets rapport, Bättre styrning ger bättre resultat, presenterades 22 april. 

Regionalpolitik, könsmönster och jämställdhetsambitioner är en bilaga till huvudrapporten. 

 

 

Publiceringsdatum: 12 maj 2022

Senast uppdaterad: 13 maj 2022