Bättre villkor behövs för att locka män till vård, skola och omsorg

De som vill arbeta som undersköterskor, förskollärare eller andra yrken i välfärden ska inte behöva välja bort det på grund av låga löner, dåliga villkor eller normer i samhället kopplade till kön. Det konstaterar Jämställdhetsmyndigheten är nödvändigt för att lösa bristen på personal och förbättra jämställdheten.

– Vi drar slutsatsen att den viktigaste lösningen för att locka fler till välfärden är att förbättra arbetsvillkoren. När en stor del av arbetskraften väljer bort yrken inom vård, skola och omsorg blir det mycket svårare att rekrytera, särskilt utanför storstäderna. Den könsuppdelade arbetsmarknaden får konsekvenser för både individer och samhället, säger Sara Andersson, senior utredare.

Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram förslag för att motverka könsbundna studieval och yrkesval. Rapporten lämnas över till regeringen i dag. I Sverige arbetar kvinnor och män i hög grad i olika yrken. Könssegregeringen har minskat över tid, framför allt för att kvinnor har sökt sig till mansdominerade yrken.

– Förutsättningarna för en bredare bas att rekrytera från till välfärden hänger ihop med löner och arbetsmiljö. Fler män behöver se välfärden som en attraktiv arbetsplats. Att höja statusen och motverka könsmärkningen av yrken är komplexa utmaningar som kräver åtgärder på flera områden, säger Sara Andersson.

Jämställdhetsmyndigheten lämnar 16 förslag för att komma till rätta med skillnaderna mellan kvinnors och mäns förutsättningar i arbets­livet. Förslagen fokuserar på bättre arbetsmiljö, bättre arbetsvillkor samt att motverka normer och strukturer.

– Problemen med att hitta tillräckligt med personal till välfärden kommer att bli större de kommande åren. Antalet äldre växer snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. I många kommuner minskar antalet arbetsföra människor. Det är tydligt sedan länge att förutsättningarna att locka personal behöver bli bättre. I så fall kommer vi samtidigt att bidra till att jämna ut kvinnors och mäns ekonomiska möjligheter, säger Sara Andersson.


Jämställdhetsmyndighetens förslag

Urval av de 16 förslag som Jämställdhetsmyndigheten tagit fram på uppdrag av regeringen för att motverka könsbundna studie- och yrkesval och därigenom skapa en bredare rekryteringsbas till välfärden.

  • Förtydliga föreskrifterna kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Utöka Arbetsmiljöverkets möjlighet att föreskriva om sanktionsavgifter.
  • Stärk skyddet mot trakasserier och sexuella trakasserier från till exempel klienter och patienter i arbetslivet.
  • Underlätta för kommuner att ta del av särskilda satsningar genom riktade statsbidrag.
  • Genomför en satsning på ökad bemanning i äldreomsorgen.
  • Stärk studie- och yrkesvägledningen för att ge bättre förutsättningar för arbetet med att motverka att elevers studieval begränsas av normer och föreställningar om kön.
  • Ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att motverka könsbundna studie- och yrkesval inom ramen för all vägledning inom arbetsmarknadspolitiken.
  • Intensifiera arbetet med att rekrytera och behålla fler män till universitets- och högskoleutbildningar som leder till välfärdsyrken.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Bilder

Publiceringsdatum: 27 april 2023