Fler kvinnor än män känner sig diskriminerade i arbetslivet på grund av sitt kön

Trots att Sverige anses vara ett jämställt land så anser två tredjedelar av kvinnorna och hälften av männen att diskriminering av kvinnor på arbetsplatsen är ett problem. Det visar Jämställdhetsmyndighetens Jämställdhetsundersökning för 2022.

När det gäller upplevd diskriminering på grund av kön på arbetsplatsen så uppger närmare 20 procent av kvinnorna att det har hänt ofta eller ibland. Bland männen är den siffran 5 procent.

Även inom andra områden upplever kvinnor mer diskriminering och de unga kvinnorna (16-29 år), sticker ut i statistiken. Närmare var tredje ung kvinna uppger att de ofta eller ibland har känt sig diskriminerade på grund av sitt kön i skolan jämfört med var tionden man i samma ålder. Drygt 40 procent av kvinnorna i ålder 16-29 år har känt sig diskriminerade i offentliga miljöer ofta eller ibland, motsvarande siffra för männen i samma ålder är 10 procent.

– Unga kvinnor uppger i betydligt högre grad än de unga männen att de upplevt sig diskriminerade på grund av kön, på arbetsplatsen, i skolan och i offentliga miljöer. Det är ett mönster som inte går att bortse från, säger Jakob Lindahl, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen visar att diskrimineringen ofta har skett på ett sätt som gör det svårt att peka ut enskilda händelser. Men ofta beskrivs händelserna som en del av en arbetsplatsstruktur eller systematiskt beteendemönster eller liknande och inte som unika händelser till följd av individuella brister.

– Upplevd diskriminering påverkar individer, organisationer och samhällslivet negativt. Alla som möter barn och unga, är arbetsgivare eller utbildningssamordnare har ett ansvar att bekämpa könsdiskriminering och sexuella trakasserier, säger Jakob Lindahl.

FAKTA

Rapporten om diskriminering är en fördjupad analys (så kallad Analys i korthet) av Jämställdhetsundersökningen 2022.

Under vintern 2022 genomförde Jämställdhetsmyndigheten en undersökning för att mäta attityder till jämställdhet, psykisk hälsa och normer kring kön bland det svenska folket. Undersökningen utfördes av Statistikmyndigheten, SCB, genom en kombinerad pappers- och webbenkät. Insamlingsperioden sträckte sig från 11 januari till 15 mars 2022.

Undersökningen vände sig till ett representativt slumpmässigt urval av 20 000 personer folkbokförda i Sverige, 16 år och äldre. Enkäten utgjordes av ett antal påståenden om jämställdhet, om synen på könsnormer, om betalt och obetalt arbete, samt välmående och psykisk ohälsa. Delar av undersökningen bygger på en undersökning av Nielsen m.fl och WHO:s Well Beeing Scale WHO-5. Svarsfrekvensen var 33 procent, vilket motsvarar 6 570 inkomna svar. Närmare 70 procent svarade via webben. Svarsfrekvensen är generellt högre bland kvinnor än män och ökar med ålder och utbildningsnivå. Högst svarsfrekvens (52 procent) har dock män äldre än 65 år.

Kontakt

Kontakt

Carin Malmberg

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Dokument

Publiceringsdatum: 20 december 2022