Fler kvinnor än män känner sig psykiskt utmattade av ansvar för närstående

Var fjärde kvinna som tar hand om närstående känner sig ofta psykiskt utmattad av ansvaret. Omsorgen om nära och kära gör också att tre av tio kvinnor ofta oroar sig för framtiden. Bland män är motsvarande andelar hälften så höga.

– Ansvaret för att ta hand om till exempel barn, föräldrar eller personer med funktionsnedsättning ligger oftare på kvinnor än på män. Det är en av de faktorer som är kopplade till normer om hur kvinnor och män ska vara och agera. Vi ser att de här faktorerna påverkar den psykiska hälsan. Det är viktigt att förstå skillnader i vilka förväntningar kvinnor och män möter för att förstå könsskillnader när det gäller psykisk hälsa, säger Lars-Gunnar Engström, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

I en rapport som publiceras i dag har Jämställdhetsmyndigheten analyserat resultat från den nationella Jämställdhetsundersökningen där 6 500 svenskar bland annat svarat på frågor om psykisk hälsa. Arbetsbelastning är en annan faktor som har samband med psykisk hälsa. Med ökad belastning på jobbet minskar nivåerna av välmående för både kvinnor och män. På samma sätt påverkar prestationskrav den psykiska hälsan negativt. Faktorer som gör att människor får en bättre psykisk hälsa är däremot att ta risker, att prata om känslor eller att ha någon som visar en kärlek och tillgivenhet.

– Totalt sett har något fler män än kvinnor en god psykisk hälsa. Det beror på en mängd olika saker men genom den här undersökningen ser vi att till exempel det obetalda omsorgsarbetet påverkar. Något fler kvinnor än män uppger att de har ansvar för att ta hand om någon i sin närhet men en betydligt större andel av kvinnorna uppger att de ofta blir psykiskt utmattade av det. Samma mönster ser vi i att kvinnor betydligt oftare oroar sig för framtiden på grund av omsorgsansvaret, säger Sara Andersson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

 

Fakta: Psykisk hälsa och jämställdhet

Psykisk hälsa omfattas av regeringens jämställdhetspolitiska mål om jämställd hälsa. Tidigare undersökningar och rapporter visar att det saknas lika förutsättningar för en god psykisk hälsa för kvinnor och män i Sverige. Folkhälsomyndigheten har lyft fram att kön, tillsammans med utbildning och inkomst, hör till de viktigaste faktorerna för ojämlikhet i psykisk hälsa i befolkningen. Myndigheten har visat att det finns könsskillnader i psykisk hälsa bland alla åldersgrupper. Skillnaderna märks bland annat i att unga män oftare begår självmord än unga kvinnor och att kvinnor har högre risk för att bli sjukskrivna för en psykiatrisk diagnos jämfört med män.

 

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Dokument

Bilder

Publiceringsdatum: 7 februari 2023