Kriser i samhället gav utmaningar för jämställdheten under 2022

Utvecklingen mot jämställdhet stannar av när det gäller ekonomin och andra områden, visar Jämställdhetsmyndighetens årliga rapport. Till stor del beror det på händelser i omvärlden. Samtidigt har satsningar på förlossningsvården och mäns våld mot kvinnor gett konkreta resultat.

– Utvecklingen stagnerar, till exempel när det gäller löneskillnader, uttag av föräldraförsäkringen och hur många kvinnor som är kommunpolitiker. Vår samlade bedömning är att jämställdhetsarbetet har tagit flera små steg framåt, men förändringarna i omvärlden har skapat nya utmaningar. Den försämrade ekonomin slår hårt mot grupper med låg ekonomisk standard, där kvinnor ofta är i majoritet. Hanteringen av samhällskriser behöver ha ett jämställdhetsperspektiv, säger Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten.

Åtgärder från myndigheter och andra aktörer har gett resultat inom flera områden även om utmaningar kvarstår, visar Jämställdhetsmyndighetens rapport. Satsningar på förlossningsvården har varit till fördel för gravida och födande kvinnor. Insatser för utrikesfödda kvinnor har ökat gruppens etablering på arbetsmarknaden. Även när det gäller mäns våld mot kvinnor har exempelvis länsstyrelserna satt in en bredd av insatser i det förebyggande arbetet.

– Ju tydligare styrning, desto mer positiv utveckling för jämställdheten. Vi ser till exempel att det spelar roll hur uppdragen till myndigheterna är formulerade. Vi bedömer att jämställdhetspolitiken skulle behöva etappmål så att myndigheterna har konkreta steg att arbeta mot, vid sidan av de brett formulerade målen som vi har i dag, säger Ingrid Osika Friberg, senior utredare.

 

Fakta: Jämställdhetsmyndighetens årliga analys

Det övergripande målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag av regeringen att varje år, med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen, redovisa och analysera resultat av åtgärder som myndigheter och andra aktörer har vidtagit. Rapporten är ett underlag för att utveckla styrningen av jämställdhetspolitiken.

Bland slutsatserna i årets rapport:

  • Problemen bakom metoo är inte över. Hot, hat och sexuella trakasserier är ett omfattande samhällsproblem som påverkar främst kvinnors möjligheter att delta i samhället.
  • Klimatpolitiken och omställningen behöver ha ett jämställdhetsperspektiv. Klimatförändringarna och klimatpolitiken påverkar kvinnor och män på olika sätt.
  • Förtroendevaldas kvinnors situation är ett demokratiskt problem. Hot och våld mot politiker växer, och kvinnor är särskilt utsatta.
  • Skattesystemet är en osynlig jämställdhetsfälla. De senaste årtiondenas skattepolitik har successivt flyttat skattebördan från män till kvinnor.
  • Män behöver ta ett större ansvar för omsorgen om äldre anhöriga.
    I dag ger fler kvinnor än män anhörigomsorg, och det påverkar bland annat kvinnornas ekonomi och hälsa negativt.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Publiceringsdatum: 24 april 2023